20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتیک بلورینگی و شاخص آورامی در شیشه های Sb2O3-TeO2-V2O5 یاKinetics of crystallization and Avrami exponent (index) in Sb2O3-TeO2-V2O5 glasses
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سنتیک بلورینگی
سال 1395
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این کار، شیشه های سه مؤلفه ای40TeO2-(60-x)V2O5- xSb2O3 با درصدهای مولی متفاوت 0≤x≤10 با روش استاندارد فرونشانی سریع مذاب ساخته شده اند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در بازه ی دمایی (oC 500-150) و در نرخ های گرمایش 13K/minو3, 6, 9, 10=φ مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از نتایج کالریمتری، دمای تبلور(Tcr )، شاخص آورامی(n) و درنتیجه انرژی فعالسازی بلورینگی(Ec)، با استفاده از شاخص آورامی محاسبه شده اند. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی کاهش شدید در انرژی فعالسازی بلورینگی در نمونه S5 می باشد که می توان آنرا به افزایش تراکم اکسیژن های غیر پیوندی و افزایش تردی این نمونه ها نسبت داد. مقادیر به دست آمده برای شاخص آورامی(n)، نشان می دهد که این شاخص حول مقدارn≈1 در افت وخیز است که مشخصه رشد بلوری سطحی یا تک بعدی می باشد، بنابراین می توان آنرا به رشد بلورکهای سوزنی شکل تلوریمی نسبت داد.