20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر غلظت نانوذرات ZnSe:Cu و میزان ناخالصی Cu بر نتایج ضدباکتریایی زیست آزمون انتشار دیسک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ZnSe:Cu،زیست آزمون انتشار دیسک
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

دراین پژوهش، سنتز نانوذرات ZnSe و ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس به روش آبی انجام شد. با در نظر گرفتن ملاحظات ساختاری و نوری آن ها که در گزارشات پیشین ارائه شده است، فعالیت ضد باکتریایی این نانوذرات با استفاده از روش انتشار دیسک بر روی باکتری های گرم منفی اشریشیاکولای و سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس در حجم های بارگذاری نانوذرات معادل 70 و 140 میکرولیتر مورد بررسی قرار گرفته است. .نتایج XRD و طیف سنجی مرئی- فرابنفش، تشکیل فاز نانو این نانوذرات را با اندازه حدود 2 نانومتر تأیید می کند. فعالیت ضد باکتریایی این نانوذرات غالباً روی باکتری-های گرم منفی نتایج بهتری را نشان می دهند. بر اساس این مطالعه، با افزایش غلظت بارگذاری نانوذرات مذکور، فعالیت ضد باکتریایی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین برای باکتری های گرم مثبت، افزودن ناخالصی مس، تأثیر مثبتی بر قابلیت ضد باکتریایی این نانوذرات داشته است.