20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد نانو ذرات حاوی نقره در ماتریس آمورف شیشه های تلوریمی-وانادیومی و تحلیل مبسوط الگوی XRD آنها توسط روش ویلیامسون-اسمالمن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الگوی پراش پرتو X
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار حاضر، شیشه های اکسیدی سه مؤلفه ایxAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصدهای مولی مختلف Ag2O (mole% x=0,10,20,30,40,50 ) با روش استاندارد فرونشانی سریع مذاب ساخته شده اند. سپس نمونه های تهیه شده، در دمای متناظر بلورینگیشان بمدت سه ساعت تحت عملیات بازپخت قرار گرفته و به شیشه-سرامیک تبدیل شدند؛ در پایان عملیات حرارتی، به در طول شب به آرامی خنک شدند. برای تعیین اندازه نانو بلورها، میانگین مجذور کرنش شبکه ای و چگالی در رفتگی شبکه از روش های شرر، ویلیامسون-اسمالمن و تحلیل الگوی XRD استفاده شد.