20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه فعالیت ضد باکتری شیشه ها و شیشه-سرامیکهای حاوی یونهای نقره علیه باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس آئروس و باسیلوس سرئوس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ضد باکتری
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش، شیشه های اکسیدی سه مؤلفه ایxAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصدهای مولی x=0,10,20,30,40,50 با روش استاندارد فرونشانی سریع مذاب ساخته شده اند. سپس نمونه های تهیه شده تحت عملیات بازپخت قرار گرفته و به شیشه-سرامیک تبدیل شدند و اندازه نانو بلورکها براساس روش شرر محاسبه شده است. برای تعیین فعالیت ضد باکتری نمونه های شیشه ای و شیشه-سرامیکی، از روش رقیق سازی سریالی علیه دو نوع باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس آئروس و باسیلوس سرئوس استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت ضد باکتری مربوط به نمونه شیشه- سرامیک با x=50 است. همچنین فعالیت ضد باکتری نمونه های مذکور بر روی باکتری استافیلوکوکوس آئروس نسبت به باکتری باسیلوس سرئوس، بیشتر است.