20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
آشکارسازی فعالیت باکتری کشی و ضدمیکروبی نانوبلورهای ZnSe:Cu علیه باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس با استفاده از روش توالی رقت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلنید روی
سال 1398
پژوهشگران داریوش سوری ، حدیث طوافی ، مهدی قبولی

چکیده

درکار حاضر، نانوبلورهای نیمرسانای ZnSe به روش آبی سنتز شده و با یونهای مس به میزان 0، 1/0، 75/0و 5/1 درصد آلاییده شدند. علاوه بر گزارشهای پیشین پراش پرتو ایکس نمونه ها، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی FESEM و EDX و MAP جهت تایید تشکیل فاز نانو، آنالیز کمی عناصر و توزیع همگن عناصر در نمونه های سنتز شده انجام شدند. سپس فعالیت باکتری کشی و ضدمیکروبی این نانوبلورها علیه باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس با بکارگیری روش توالی رقت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش ممانعت (مهار) رشد باکتری با افزایش درصد ناخالصی مس تا درصد بهینه ی 1/0 است؛ می توان گفت که افزایش بیشتر درصد ناخالصی مس باعث بزرگ شدن اندازه نانوذرات شده، و بنابراین موجب کاهش قدرت نفوذ آنها به دیواره ی سلولی باکتری ها و فعالیت ضد باکتری آنها می شود.