20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل گرمایی، تعیین انرژی فعالسازی و ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت شیشه های MoO3-V2O5-TeO2
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ظرفیت گرمایی
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

چکیده در کار حاضر، ترکیبات توده ای آمورف xMoO3-(60-x)V2O5-40TeO2با درصدهای مولی مختلف 0≤x≤60، با روش معروف فرونشانی مذاب ساخته شدند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) این نمونه ها در نرخ های گرمایش مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های کالریمتری آنها حاصل شود. دمای گذار شیشه ای (Tg)، ناحیه گذار شیشه ای، دمای شروع بلورینگی (Tx) و دمای بلورینگی(Tcr) نمونه ها در نرخ های گرمایش مختلف تعیین شده است، تا با استفاده از آنها انرژی فعالسازی گذار شیشه ای و بلورینگی نمونه ها با استفاده از مد ل های اوزاوا، مویینهان و کیسینجر محاسبه شود. از منحنی های کالریمتری برای رسم منحنی های ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت برحسب دما استفاده شده است. علاوه براین، وابستگی ظرفیت گرمایی و پارامتر تردی نمونه به میزان مؤلفه ی MoO3 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های با 10 و 20 درصد مولی اکسید مولیبدن نمونه های بهینه با کمترین تردی جهت استفاده های عملی می باشند.