09 مهر 1399
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 5 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 081-32355404
دانشکده: علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، ایران (1390 - 1393)
 • فوق لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1387 - 1389)
 • لیسانس فیزیک کاربردی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Dariush Souri, Ebrahim Mohammadi-Manesh (2019) Experimental and Theoretical Electrothermal Switching Mechanism of Ag2O- TeO2- V2O5 Glasses CERAMICS INTERNATIONAL: 45; 23364-23369
4
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2019) Simulation and experimental study of FET biosensor to detect polycyclic aromatic hydrocarbons APPLIED SURFACE SCIENCE: 488; 662-670
5
6
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2017) A theoretical study of ZnO-GS nanosensor to detect H2S at room temperature MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 192; 299-303
7
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2015) Cu- and CuO-decorated graphene as a nanosensor for H2S detection at room temperature SURFACE SCIENCE: 636; 36-41
8
9
مقاله ارائه‌شده
1
داریوش سوری، ابراهیم محمدی منش (1397) مکانیسم رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی، تعیین فاکتور اتلاف گرما و انرژی فعالسازی الکتریکی شیشه ها ی Ag2O- TeO2- V2O5 در میدان های الکتریکی قوی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
2
ابراهیم محمدی منش (1397) حل عددی معادله دیفرانسیل توازن انرژی بولتزمن در فرآیند کلید زنی برای شیشه های نیمرسانای نقره - تلوریمی وانادیمی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
3
ابراهیم محمدی منش (1397) محاسبه انرژی گاز الکترونی با استفاده از روشLOCV و مقایسه آن با روش SQ پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران 1397، ایران، اصفهان
4
ابراهیم محمدی منش (1397) تاثیر فیزیک استاتور بر میدان مغناطیسی در مولد فشرده سازی شار کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
5
ابراهیم محمدی منش (1397) تاثیر قطبش اسپینی بر انرژی، فشار و مدول حجمی گاز الکترونی کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
6
ابراهیم محمدی منش (1396) مطالعه نظری حسگر زیستی مبتنی بر اکسید روی- گرافن برای شناسایی DNA نخستین همایش ملی فیزیک نظری و محاسباتی، ایران، بروجرد
7
ابراهیم محمدی منش (1395) بررسی محاسباتی جذب آدنین و گوانین بر نانوحسگر اکسید مس- گرافن سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
8
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظری نانوحسگر Zn-GS برای شناسایی H2S سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
9
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه رسانندگی الکتریکی نانوحسگر ZnO-GS برای شناسایی H2S، CO2 و CH4 در دمای اتاق سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
10
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظری ساختار الکترونی نانوسنسورهای روی و اکسیدروی- گرافن و شناسایی گاز دی اکسید کربن چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
11
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظری جذب گاز متان بر گرافن آلاییده شده با روی و اکسید روی چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
12
ابراهیم محمدی منش (1394) مطالعه آرایش دهی نانو ساختار اکسید روی بر صفحات گرافن برای کاربرد در حسگر گازی اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت، ایران، شیراز
13
ابراهیم محمدی منش (1394) جذب سطحی CuO و Cu2O بر صفحه گرافن به عنوان یک نانوسنسور برای شناسایی H2S در دمای اتاق کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران، مشهد
14
ابراهیم محمدی منش (1394) مطالعه نظری ساختار الکترونی Cu-GS، CuO-GS و Cu2O-GS و جذب گاز H2S کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران، مشهد
15
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2010) COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER IN CZOCHRALSKI GROWTH OF SAPPHIRE CRYSTAL 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics conference, Shiraz, Shiraz
پایان‌نامه

دانشجویان

 • حسين رخش بهار
  نام و نام خانوادگی: حسین رخش بهار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ماده چگال
  رساله:
 • نادر احمدوند
  نام و نام خانوادگی: نادر احمدوند
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
 • صادق رحماني
  نام و نام خانوادگی: صادق رحمانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فیزیک (1395 - 1399)
 • معاون دانشکده علوم پایه (1389 - 1390)
بیشتر