09 تیر 1401
عيسي سلگي

عیسی سلگی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست-آلودگی محیط زیست
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس محیط زیست-آلودگی محیط زیست (1385 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Samar Mortazavi, Eisa Solgi (2021) Assessment of Tolerance of Some Tree Species to Air Contamination Using Air Pollution Tolerance and Anticipated Performance Indices in Isfahan City, Iran Journal Of Advances In Environmental Health Research: 9(1); 31-44
2
عیسی سلگی، ثمر مرتضوی (1400) مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) پرسولفات در حذف رنگ از پساب شهری علوم و فناوری رنگ: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57; 215-223
3
4
عیسی سلگی (1400) ارزیابی خطر فلزات سنگین ناشی از مصرف گنجشک خانگی توسط بومیان دزفول بهداشت مواد غذایی: دوره ،11شماره ،1پیاپی ،1; 87-97
5
Eisa Solgi (2021) Impact of air quality on students’ behavior in the Educational Centers Air Quality Atmosphere and Health: 14; 793-806
6
7
8
Samar Mortazavi, Eisa Solgi (2021) Assessing the Uptake and Accumulation of Heavy Metals and Particulate Matter from Ambient Air by Some Tree Species in Isfahan Metropolis, Iran Environmental Science and Pollution Research: 28; 41451–41463
9
10
11
عیسی سلگی (1399) ارزیابی کیفیت منابع آب آثار طبیعی ملی دهلران با استفاده از شاخص کیفیت آب (WQI) آبیاری و زهکشی ایران: شماره ،6جلد ،14بهمن - اسفند ،13; 2112-2124
12
13
14
15
16
17
Eisa Solgi, Kamran Shayesteh, Samar Mortazavi (2020) Mapping and risk assessment of heavy metals in agricultural soils of the Siakh Darengoun Region, Shiraz, Iran environmental resources research: 8(1); 83-95
18
19
Eisa Solgi (2020) Biosorption of Chromium and Nickel from Aqueous Solution by Chicken Feather archives of hygiene sciences: 9(2); 97-108
20
21
Eisa Solgi (2020) Feathers of Three Waterfowl Bird Species from Northern Iran for Heavy Metals Biomonitoring BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 104(6); 727–732
22
عیسی سلگی (1399) تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک سطحی و زیرسطحی فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 94; 317-333
23
Eisa Solgi (2020) Effects of fireworks ancient celebrations on atmospheric concentration of particulate matter in Iran Geology, Ecology, and Landscapes: VOL. 4, NO. 2; 104-110
24
25
26
عیسی سلگی (1398) برآورد پتانسیل خطر و جذب روزانه فلزات سنگین در برخی ارقام انگور تولیدی در شهر ملایر بهداشت مواد غذایی: زمستان 1398،دوره 9، شماره 4، پیاپی 6; 13-22
27
28
29
Eisa Solgi (2020) Biomonitoring of airborne Cu, Pb, and Zn in an urban area employing a broad leaved and a conifer tree species JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION: Volume 208, January 2020; 106400
30
عیسی سلگی (1398) بررسی پتانسیل گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) به عنوان جاذب فلزات سنگین در خاک های آلوده پژوهش های محیط زیست: دوره 10، شماره 20; صفحه 115-126
31
عیسی سلگی (1398) ارزیابی توانایی گیاه پالایی گونه عسلی (Alyssum maritimum) در پالایش خاک های آلوده به سرب مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی: جلد 17 شماره 4; صفحات 363-372
32
33
34
35
36
Eisa Solgi, Rouhollah Karimi (2019) Scenario-based discrimination of common grapevine varieties using in-field hyperspectral data in the western of Iran International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation: 80; 36-37
37
38
عیسی سلگی (1398) پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب شرب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ملایر) مهندسی آبیاری و آب: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36 تابستان 1398; صفحه 177-190
39
ثمر مرتضوی، عیسی سلگی (1398) ارزیابی ظرفیت گونه های درختی و درختچه ای در تجمع ذرات معلق هوا (PM10، PM2.5 و PM0.2) سلامت و محیط زیست: جلد 12 شماره 1; صفحات 1-16
40
41
عیسی سلگی (1398) بررسی اثر آبیاری با فاضلاب بر انباشت فلزات کادمیوم و سرب در خاک و سبزیجات کشت شده فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 81; 139-150
42
Eisa Solgi (2019) Size distribution and chemical composition of indoor and outdoor particles in lab building Journal of Air Pollution and Health: 4 (1); 15-26
43
44
عیسی سلگی (1397) حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب پژوهش نفت: دوره 28، 97-6 - شماره پیاپی 103، بهمن و اسفند 1397; صفحه 98-110
45
میر مهرداد میرسنجری، عیسی سلگی (1397) ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پیرامون صنایع اصلی در شهرستان اردکان طلوع بهداشت: جلد 17 شماره 6; صفحات 95-110
46
47
عیسی سلگی (1397) مقایسه تجمع فلزات سنگین (آهن، روی، مس، منگنز و نیکل) در بافت نرم و سخت خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) سواحل شهرستان بوشهر زیست شناسی جانوری تجربی: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، زمستان 1397; صفحه 141-150
48
49
50
عیسی سلگی (1397) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود مهندسی منابع آب: دوره 11، شماره 38; 61-70
51
میر مهرداد میرسنجری، عیسی سلگی (1397) ارزیابی محیط زیستی برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی حاشیه صنایع گندله سازی و فولادسازی اردکان سلامت و محیط زیست: جلد 11 شماره 3; 449-464
52
53
54
Eisa Solgi (2018) Assessment of air pollution in exercise centers and health risks environmental health engineering and management journal: (3)5; 153-157
55
Eisa Solgi (2018) Recognition of the Source and Nature of Atmospheric Aerosols in Tehran, Iran Aerosol and Air Quality Research: Volume: 18 | Issue: 8; Pages: 2131-2140
56
57
عیسی سلگی (1397) تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31; 76-92
58
عیسی سلگی (1397) تعیین غلظت فلزات سنگین در موی سر ماهیگیران جزیره شیف (بوشهر) سلامت و محیط زیست: دوره 11، شماره 1; 37-48
59
عیسی سلگی (1397) بررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آب آشامیدنی شهر درّه شهر و تعیین کیفیت آن برای مصارف مختلف فصلنامه مهندسی بهداشت محیط: جلد 5 شماره 3; 214-232
60
61
Eisa Solgi (2018) Characterization and morphological analysis of aerosols in Tehran traffic zone Journal of Air Pollution and Health: 3 (1); 9- 16
62
63
64
65
66
عیسی سلگی (1396) بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب زیرزمینی مناطق شهری و کشاورزی در دشت اسدآباد تحقیقات منابع آب ایران: سال سیزدهم، شماره; 161-167
67
عیسی سلگی (1396) بررسی منشأ و اثرات بهداشتی آئروسلهای اتمسفری در شهر تهران علوم محیطی: دوره پانزدهم، شماره; 79-100
68
Eisa Solgi (2017) Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Environmental Monitoring and Assessment: 188(12),690; 1-19
69
عیسی سلگی (1396) ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات سواحل جنوب غربی دریای خزر اقیانوس شناسی: سال هشتم/ شماره 31; صفحات 27-34
70
71
72
73
74
75
Eisa Solgi (2017) Impact of Heavy Metal Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth Indices of Two Turfgrass species journal of rangeland science: Volume 7, Issue 3; Page 220-231
76
77
78
عیسی سلگی (1395) بررسی غلظت و تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت سرچهان (فارس) مهندسی منابع آب: دوره 9، شماره 31، زمستان 1395،; صفحه 35-44
79
عیسی سلگی (1395) مدل سازی آلودگی چاه های جذبی بر آب زیرزمینی علوم محیطی: دوره چهاردهم، شماره 4،; 75-90
80
عیسی سلگی (1395) بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏ مدیریت آب و آبیاری: دوره 6 شماره 2 پاییز و زمستان 1395; 175- 191
81
Eisa Solgi (2016) A comparative study of metals in roadside soils and urban parks fromHamedan metropolis, Iran Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management: 6; 169–175
82
عیسی سلگی (1395) مطالعه کیفیت آب رودخانه ارس با استفاده از متغیرهای فیزیکی شیمیایی تحقیقات منابع آب ایران: Volume 12, No. 3; 207-213
83
84
Eisa Solgi (2016) Assessment of Lead Contamination in Soils of Urban Parks of Khorramabad, Iran Journal Of Health Scope: 5(4):; e36056
85
86
عیسی سلگی (1395) ارزیابی تنش سرب بر مراحل رشد دانهال و استقرار برموداگرس حفاظت زیست بوم گیاهان: دوره چهارم، شماره هشتم، بهار و تابستان 9; صفحات 63-75
87
88
89
Eisa Solgi (2016) Cadmium and Lead Disruption in Soils Around the Hegmatan Cement Factory, Iran Journal Of Health Scope: 5(2); e34184
90
Eisa Solgi (2016) Contamination of Two Heavy Metals in Topsoils of the Urban Parks Asadabad, Iran 2013 archives of hygiene sciences: (2)5; 92-101
91
عیسی سلگی (1394) بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک اکوسیستم های زراعی انگور ملایر حفاظت زیست بوم گیاهان: دوره سوم، شماره هفتم، پاییز و زمستان 94; 99-112
92
93
94
Eisa Solgi (2016) Spatial variability of heavy metal concentrations in vineyard soils on Malayer Plains (Iran) ENVIRONMENTAL FORENSICS: Volume 17, Issue 1, 2016; 87-96
95
96
97
عیسی سلگی (1394) ارزیابی خطرآفرینی اکولوژیک کادمیوم و سرب در خاک بوستان های شهری و جنگلی شهر اسدآباد ‏ مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی: دوره 13 شماره 2; 79-94
98
99
عیسی سلگی (1394) آلودگی خاک به آرسنیک در مناطق شهری: مطالعه موردی شهر اراک ‏ سلامت و محیط زیست: دوره هشتم شماره 1; 1-10
100
101
102
عیسی سلگی (1393) ارزیابی ریسک عوارض غیر سرطان زای سرب، کادمیوم و روی در کپور ماهی تالاب زریوار فصلنامه بهداشت در عرصه: دوره 2، شماره 4; صفحات 18 تا
103
Eisa Solgi (2015) Application of Brown Bear (Ursus arctos) Records for Retrospective Assessment of Mercury JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES: 78; 342–351
104
Eisa Solgi (2015) Assessment of Copper and Zinc Contamination in Soils of Industrial Estates of Arak Region (Iran) iranian journal of toxicology: 9; 1277-1283
105
Eisa Solgi (2014) Spatial Distribution of Mercury in the Surface Soils of the Urban Areas, Arak, Iran BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 93(6); 710–715
106
107
مقاله ارائه‌شده
1
عیسی سلگی (1399) اثرات مثبت و منفی ناشی از شیوع COVID-19بر محیط زیست همایش ملی زیست جهان پساکرونا، ایران، ایلام
2
عیسی سلگی (1399) بررسی غلظت فلزات روی، منگنز و سرب در بافتهای کلیه و کبد گنجشگ خانگی هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایرن، تهران
3
عیسی سلگی، عباس زمانی (1398) محاسبه ریسک مواجهه با مس ناشی از مصرف کپورماهی Cyprinus carpio) (تالاب بوجاق در کیاشهر کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
4
عیسی سلگی (1397) بررسی غلظت فلزات سنگین (آهن و منگنز) در اندام پر گنجشک خانگی در ‏نواحی شهری چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
5
عیسی سلگی (1397) استفاده از پر پرندگان به عنوان پایشگر آلودگی فلزات سنگین اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، اهواز
6
عیسی سلگی (1397) گنجشک خانگی House sparrow به عنوان بیواندیکاتور آلودگی فلزات سنگین اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، اهواز
7
عیسی سلگی (1397) تعیین ترکیب شیمیایی ایروسل های اتمسفری شهر تهران با استفاده از SEM/EDX هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، ایران، تهران
8
عیسی سلگی (1396) بررسی آلودگی فلزات سنگین و تاثیر آن بر ماهیها سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، تهران
9
عیسی سلگی (1396) بررسی آلودگی منابع آب ناشی از صنایع مختلف در ایران و راهکارهای مقابله با آن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
10
عیسی سلگی (1396) آلودگی منابع آبی و تاثیر آن بر آبزیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
11
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1395) حذف بور از آب آلوده با نانو رس مونت موریلونایت دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
12
عیسی سلگی (1395) معماری سبز: راهکاری جهت کاهش الودگی در اکوسیستم شهری دومین همایش ملی معماری و توسعه، ایران، ملایر
13
عیسی سلگی (1395) استفاده از ضایعات لاستیک تایر در مهندسی عمران دومین همایش ملی معماری و توسعه، ایران، ملایر
14
عیسی سلگی (1394) مروری بر جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از ‏جاذب های طبیعی در ایران دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
15
عیسی سلگی (1394) آلودگی محیط زیست فضای ماورائ جو از منظر حقوق محیط زیست دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
16
عیسی سلگی (1394) نگاهی برحفاطت از محیط زیست با تاکید بر بیانیه جنگل دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
17
عیسی سلگی (1394) مروری برحفاظت حقوقی محیط زیست خاک درجهت حفظ پوشش گیاهی ‏ دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
18
عیسی سلگی (1394) مروری بر فواید و زیان های استفاده از کودهای شیمیایی و سبز دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
19
عیسی سلگی (1394) بررسی غلظت نیترات آب رودخانه ارس دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
20
عیسی سلگی، ثمر مرتضوی (1394) استفاده از کرم خاکی به عنوان شاخص زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
21
22
عیسی سلگی (1394) ارزیابی کیفی آبخوان اردستان و تعیین نواحی حساس به آلودگی کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
23
عیسی سلگی (1394) مروری بر بتن سبز ابزاری برای محیط زیست پایدار بهتر دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، ایران، ملایر
24
عیسی سلگی (1394) جذب زیستی فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از فلس ماهی همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
25
عیسی سلگی (1394) پذیررفتاری مغناطیسی شاخص آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهری همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
26
عیسی سلگی (1394) ریز جلبک ها - ابزاری نویدبخش برای پالایش فلزات سنگین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
27
عیسی سلگی (1300) اثرات مثبت و سمیت نانو مواد در اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین با استفاده از گیاهان سومین همایش ملی مهندسی مواد، ایران، ملایر
28
عیسی سلگی (1300) تعیین پارامترهای موثر در مطالعه اثرات نانو مواد روی موجودات زنده و مکانیسم این اثرات سومین همایش ملی مهندسی مواد، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1396) حذف بور از آب و خاک بوسیله نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونتموریلنیت
18
19
20
21
22
23
24
25
کتاب
1
عیسی سلگی (1399) کاربرد شاخص های زیستی در ارزیابی آلودگی آب شابک:9-06-7187-622-978