15 آذر 1401

غلامرضا قهرمانی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی عمران-سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) بررسي شاخص كاهش پخش كلرايد در بتن از روشهاي تجربي و تحليلي مهندسی دریا: 7; 59-69
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) تاثير وجوه مختلف نمونه هاي مكعبي بتني عمل آوري شده با آب بر مقاومت ويژه الكتريكي سومین کنفرانس ملی بتن، ایران¡ تهران
2
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تاثير سيمان بر مقاومت ويژه الكتريكي بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
3
غلامرضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تكنيكهاي مختلف اندازه گيري كارگاهي مقاومت ويژه الكتريكي بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
4
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1390) كاربرد روش سرعت پالس التراسونيك در ارزيابي سازه هاي بتن مسلح اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علیرضا آذریون، غلامرضا قهرمانی (1391) تاثير وجوه مختلف نمونه هاي مكعبي بتني بر مقاومت الكتريكي آنها دانشگاه ملایر