09 مهر 1399
حميد نوري

حمید نوری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی (1385 - 1389)
  • فوق لیسانس مهندسی آبخیزداری (1375 - 1377)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اب و هواشناسی-تغییر اقلیم
  • مطالعات منابع آب
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamid Nouri (2019) Effects of regional vegetation cover degradation and climate change on dusty weather types Environmental Earth Sciences: volume 78,issue 24; 664-724
2
Hamid Nouri (2019) Impact of Regional Rangeland Cover Degradation on Increasing Dusty Days in West of Iran journal of rangeland science: Vol. 9, No. 3; 286-299
3
حمید نوری، داود اخضری (1398) شناسایی کانون های گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر مهندسی اکوسیستم بیابان: جلد 8 شماره 23; 59-72
4
Hamid Nouri (2019) An Experimental Test for Application of Analytical Model of Surge Flow under Drought and Wet Conditions in a Semi-Arid Region WATER RESOURCES MANAGEMENT: April 2019, Volume 33, Issue 6; 1969-1983
5
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: سال29 شماره4; 35-50
6
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) مقایسه اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوزه آبخیز کوچک کوهستانی جغرافیای طبیعی: دوره 50 شماره 4; 775-790
7
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) اثر تغییر اقلیم بر ژرفای یخ بندان خاک در اقلیم نیمه خشک و کوهستانی دشت ملایر پژوهش های آبخیزداری: 120; 40-55
8
بهنوش فرخزاده، حمید نوری (1397) بررسی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر رواناب سطحی حوزه آبخیز بالیقلو چای اردبیل مهندسی و مدیریت آبخیز: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397; 318-331
9
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT مهندسی اکوسیستم بیابان: 19; 47-62
10
مریم بیات ورکشی، حمید نوری (1397) بررسی تأثیر پدیده انسو بر عملکرد انگور آبی و دیم ایران کشاورزی بوم شناختی: 8; 45-60
11
12
Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2018) Impacts of Climate and Land-Use Change on Runoff (Case Study: Balighloo Chai Basin, Iran) International Journal of Environmental Science and Development: Vol. 9, No. 3; 86-89
13
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) مارکوف CA پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرهای مارکوف و (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: دوره 8، شماره 16; 232-240
14
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و ژنتیک راهی برای برآورد دبی سیلاب علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: جلد 11 شماره 39; 23-28
15
مریم بیات ورکشی، علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور) پژوهش های جغرافیای طبیعی: دوره 49، شماره 3، پاییز 1396،; 409-422
16
17
Hamid Nouri (2017) Soil Moisture Estimation in Rangelands Using Remote Sensing (Case Study: Malayer, West of Iran) journal of rangeland science: Vol. 7, No. 1; 67-78
18
19
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مریم بیات ورکشی (1396) بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران دانش آب و خاک: 27; 143-156
20
21
22
23
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) تأثیرپذیری رسوب معلق رودخانه از تغییرات کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز دینور استان کرمانشاه اکوهیدرولوژی: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395; 611-621
24
25
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) ارزیابی خشک سالی و تغییر اقلیم در دوره ی آتی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرگان رود-قره سو - ایران) مطالعات جغرافیایی مناطق خشک: دوره هفتم، شمارهی بیستم و ششم; 111-124
26
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی موثر در پیدایش و تکوین جریان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: دوره 27 شماره 2; 1-25
27
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2016) Reducing the Impact of Check Dams on the Hydrodynamic Characteristics of Flood Journal of Applied Sciences Research: 12(3); 77-84
28
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2016) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Hazard Zoning in Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: Vol., 5 (1); 19-26
29
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1394) پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی مناطق حفاظت شده در سال های 2011 تا 2039 با مدل HadCM3 (مطالعه موردی در استان همدان) جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: سال 26 شماره 4; 81-96
30
31
Alireza ildoromi, Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2015) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Risk Zoning In Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: 2015 December; 11(23); 280-289
32
Hamid Nouri, Alireza ildoromi (2015) INVESTIGATION OF THE URBAN FLOOD RISK IN HAMEDAN CITY Natural History Society of Northumbria: No 4, December 2015; 199-214
33
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2015) EVALUATION OF THE CLIMATE CHANGE EFFECTS ON STREAM FLOW USING HADCM3, ECHAM4 AND NEURAL NETWORK (CASE STUDY: GORGANROUD- GHAREHSOU WATERSHED ) Natural History Society of Northumbria: No 4, December 2015; 138-124
34
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1394) ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل اکوهیدرولوژی: دورۀ 2، شمارۀ3; 252-245
35
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1394) تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با بهره گیری از سنجش از دور آمایش محیط: دوره8 شماره 30; 63-86
36
Hamid Nouri (2015) THE NEW CLIMATIC CALENDAR OF TOURISM IN HISTORIC CITY OF HAMADAN Natural History Society of Northumbria: No 3, September 2015; 186-198
37
38
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1393) بررسی قلمرو بیابان و شدت خشکی در حوزۀ آبخیز شراء همدان با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژی بیابان: سال سوم، شماره پنجم، زمستان 93; 9-18
39
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1393) ب بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه ای در زاگرس مرکزی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 65; صفحه 61-82
40
حمید نوری (1392) تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: پاییز; 1-14
41
Hamid Nouri, Alireza ildoromi (2013) The Effect of Sea Surface Temperature and 2m Air Temperature on Precipitation Events in the Southern Coasts of Caspian Sea ecopersia: Article 4, Volume 1, Issue 4, Autumn 2013, Page 36; 369-383
42
43
حمید نوری (1392) بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت تحقیقات جغرافیایی: تابستان; 215-238
44
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1391) تحلیل شرایط همدید و دینامیک رویدادهای بارشی سنگین سواحل جنوبی خزر در مقایسه با ایران زمین جغرافیا و برنامه ریزی: پاییز; 197-220
45
46
حمید نوری (1391) بررسی ابرهای مولد بارش های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: پاییز شماره 47; 1-18
47
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1391) الگوهای همدید فشار تراز دریا در رخدادهای بارشی سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی خزر فضای جغرافیایی: پاییز; 121-135
48
حمید نوری (1391) بررسی شاخص جدید وضعیت دینامیکی جو در بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر جغرافیا و مخاطرات محیطی: شماره 2 تابستان; 117-130
49
حمید نوری (1390) تحلیل زمانی و مکانی رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر تحقیقات جغرافیایی: شماره 100 بهار; 1-21
50
51
حمید نوری (1388) بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: شماره 36 زمستان; 1-16
52
53
حمید نوری (1387) اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان فن آوری زیستی در کشاورزی: سال 8- شماره 1- بهار; 231-248
54
حمید نوری (1386) تحلیل نقش پدیده ی NAO در نوسانات سالانه ی بارش حوضه ی آبریز دریاچه ارومیه فضای جغرافیایی: شماره 19- پاییز; 63- 78
مقاله ارائه‌شده
1
داود اخضری، حمید نوری (1394) پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (مطالعه موردی: دشت ملایر) اولین همایش ملی فضای سبز کم آب، ایران، کاشان
پایان‌نامه

سوابق اجرایی

  • ریاست پژوهشکده انگور و کشمش (1398 - 1396)
بیشتر