29 اردیبهشت 1401

حامد صمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فعال سازی مکانیکی بر رفتار سنتز احتراقی پودر کامپوزیت Al2O3-B4C سنتز شده در مایکروویو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سنتز احتراقی، کامپوزیت، Al2O3-B4C، مایکروویو، فعال سازی مکانیکی
سال 1394
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران حامد صمدی

چکیده

در پژوهش حاضر اثر فعال سازی مکانیکی بر رفتار سنتز احتراقی پودر کامپوزیتی Al2O3-B4C در مایکروویو با استفاده از مواد اولیه پودر فلز Alگرافیت و اسید بوریک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که برای انجام واکنش های گرمازا به منظور سنتز احتراقی کامپوزیت سرا میکی Al2O3-B4C انجام فرآیند پیش فعال سازی مکانیکی نقش بسزایی دارد. فرآیند پیش فعال سازی مکانیکی توانایی کاهش دمای انجام واکنش ها و افزایش شدت واکنش ها را بهمرا ه داشت ه و اثر بسیار محسو سی بر مکا نیزم انجا م واکنشها در سنتز احتراقی دارد، بگونه ای که پس از 20 ساعت پیش فعال سازی، عملیات سنتز در ماکروویو به طور کامل طی مدت زمان 12 ثانیه انجام شد. این در حالی است که این فرآیند در کوره حداقل به 60دقیقه زمان نیاز دارد که نشان از ارزش بالای استفاده از انرژی ماکروویو برای سنتز احتراقی دارد