29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی دو روش پالایش زیستی در حذف ترکیبات سیلیس از خاک منطقه ازندریان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زیست پالایی، گیاه پالایی، سیلیس، خرفه پرپهن، قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم
سال 1399
مجله سلامت و محیط زیست
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

زمینه و هدف: زیست پالایی و به تبع آن یکی از شاخه های اصلی آن، یعنی گیاه پالایی، از فرایندهای مهم و اساسی برای پاک سازی و حذف آلو دگیها در محیط زیست محسوب میگر د د. با توجه به کثرت کارخانجات سیلیس در منطقه ازندریان شهرستان ملایر و آلو دگی زیاد سیلیس خاک در این منطقه، این مطالعه با هدف مقایسه اثر زیست پالایی قارچ Fusarium oxysporum و گیاه پالایی Portulace olerace.L در جذب سیلیس صورت گرفت. روش بررسی: به این منظور کشت خرفه در شرایط گل خانه ای و در غلظت های مختلف سیلیس و تحت تیمار قارچ در قالب طرح کاملا تصا دفی انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان دا د که قارچ با سرعت بالا و در آلو دگی سیلیس با غلظت 95 درصد به راحتی رشد کر ده و توانست 84 / 50 درصد سیلیس موجو د در خاک را جذب کند و گیاه هم توانست در آلو دگی 80 درصد سیلیس، بالاترین میزان جذب را به مقدار 71/61 درصد داشته باشد و بیش ترین میزان جذب سیلیس در همزیستی گیاه و قارچ در غلظت 80 درصد سیلیس و به میزان 90 / 69 درصد است نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دا د که سیلیس تاثیر مثبت و معنی داری بر صفات فیزیولوژیک ی گیاه خرفه داشته و باعث افزایش میزان فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین شده است. همزیستی قارچ و گیاه هم باعث افزایش صفات فیزیولوژیکی نام بر ده در گیاه خرفه شد. همچنین همزیستی گیاه و قارچ در جذب سیلیس تاثیر مثبتی داشته است و میتواند به کاهش آلو دگیهای ناشی از تراکم سیلیس در منطقه موثر باشد.