29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
فراوانی سویه های توکسین زای کلستریدیوم دیفیسیل A- B+ در کودکان سرطانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کلستریدی مَ دیفیسیل، س یَ اّی A-B+ ، ضیوی درها یً، Multiplex PCR
سال 1391
مجله archives of clinical infectious diseases
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

سابق دّف: کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل ) Clostridium difficile ( ث ػ اٌَى ػبهل اکلی ک لَیت ثب غبی کبرة، اػ بْل هشتجظ ثب هلشف آ تًی ثی تَیک ػف تًَ بّی ثیوبسػتبیً ؿ بٌخت ؿذ اػت. ذّف اص ایی پظ ؾٍّ تؼییی فشا اٍیً خذای بّی ت کَؼیی صای کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل ) A-B+ ػ یَ بّیی ک ت بٌْ ت کَؼیی B ت لَیذ هی ک ذٌٌ ( دس ک دَکبى ػشعبیً تحت ؿیوی دسهبیً هی ثبؿذ. ر شٍ کار: دس عی د سٍ ای 12 هب ،ِّ 105 وً هذف عَ، اص ک دَکبى تحت ؿیوی دسهبیً ثب هیب گًیی ػ یٌ 2 تب 13 هب اص ثیوبسػتبى بّی اهبم حؼیی)ع(، هحک هشکض عجی ک دَکبى ت شْاى خوغ آ سٍی ؿذ. Multiplex PCR اص ػ طى tpi )تشی صَ فؼف ایض هٍشاص(، tcdA tcdB )ت کَؼیی بّی A B ( ثب اػتفبد اص پشایوش بّی اختلبکی شّ یک اص طى بّ، ک سَت گشفت. یافت اّ: کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل دس 18 ه سَد ﴿ 14 / 17 %( اص ثیوبساى ػشعبیً تحت ؿیوی دسهبیً یبفت ؿذ ک اص ایی هیبى، دس 13 ه سَد ( 72 %(، کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل ت کَؼیی صا تخیق داد ؿذ. دس ه اَسد ت کَؼیی صا، ثبکتشی دس 76 / 30 % A+B+ )ت لَیذ ک ذٌٌ شّ د ت کَؼیی(، 53 / 61 % A-B+ )ت لَیذ ک ذٌٌ ت بٌْ ت کَؼیی B ) 7 / 7% ه اَسد A+B- )ت لَیذ ک ذٌٌ ت بٌْ ت کَؼیی A ( تخیق داد ؿذ. تًیج گیری: تًبیح ثذػت آهذ دس ایی هغبلؼ ،ِ ًبى د ذٌّ ؿی عَ ثبلای ػ یَ بّی ت کَؼیی صای کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل A-B+ دس گش ثیوبساى ه سَد هغبلؼ هب هی ثبؿذ. ثب ت خَ ثب ای کٌ ایی ػ یَ بّ قبدس ذً ػف تًَ بّی هشتجظ ثب کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل سا ایدبد وًبی ذٌ، لزا ث ه ظٌ سَ پیگیشی اص ؿی عَ ثبلای ایی ثبکتشی، اػتفبد اص س ؽٍ بّی ػشیغ تخیلی قبثل اعوی بٌیً هب ذًٌ Multiplex PCR ، دس غشثبلگشی اثتذایی تخیق کلؼتشیذی مَ دیفیؼیل ت کَؼیی بّی آى، ثؼیبس حبئض ا وّیت هی ثبؿ