29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به تتراسیکلین در سویه های اشرشیاکلی مولد اسهال جدا شده از کودکان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشریشیا کلی اسهال زا، مقاومت به تتراسیکلین، PCR ،ژنهای tet
سال 1391
مجله archives of clinical infectious diseases
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

سابقه و هدف: اسهال از جمله علل مهم و اصلی مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه میباشد. در میان پاتوژن های باکتریایی، اشرشیا کلی مولد اسهال (coli. E Diarrheagenic (از مهم ترین عوامل ایجاد کننده اسهال های اندمیک و اپیدمیک در سراسر جهان بشمار می رود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به تتراسیکلین در اشریشیا کلی های مولد اسهال جدا شده از کودکان زیر 5 سال می باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 450 نمونه مدفوع از 3 بیمارستان در جنوب شرق ایران، جمع آوری شـد . آزمـون هـای بیوشیمیایی افتراقی جهت جداسازی اشریشیا کلی انجام شد. با استفاده از روش انتشار دیسک مطابق با دستورالعمل CLSI ،مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت از PCR جهت بررسی مولکولی ژن هـای مقاومـت بـه تتراسـیکلین (tetA ، tetB و tetC (استفاده گردید. یافته ها: از 450 نمونه مدفوع جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال، 77 ایزوله اشرشیا کلـی اسـهال زا تشـخیص داده شـد . بیشـترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی، مربوط به تتراسیکلین (8/55 (%بود. . مقاومت در برابر آمیکاسین در هیچ ایزوله ای دیده نشـ د. در میـان ایزوله های مقاوم به تتراسیکلین، 38 ایزوله (4/88 ،(%دارای ژن های tet بودند که در 33 سویه (7/76 (%ژن tetA ،27 سویه (7/62 (% ژن tetB و 6 سویه (9/13 (%ژن tetC تشخیص داده شد. نتیجه گیری: مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی اسهال زا و همچنین درصد ژن های مقاومت به تتراسیکلین در کودکان مبتلا به اسهال بالا است. این مسئله می تواند نشان دهنده مصرف بیرویه آنتی بیوتیک ها باشد. لذا بهتر است که نسبت به استفاده از روش های درمانی رایج، اقدامات مناسب تری به عمل آید.