29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص ژن های مقاومت به تتراسیکلین Multiplex PCR در سوی ههای اشریشیا کلی مولد اسهال با استفاده از روش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اشریشیا کلی اسهال زا، مقاومت به تتراسیکلین، Multiplex PCR
سال 1390
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

زمینه و هدف: اسهال از جمله علل مهم و اصلی مرگ و میر در کشور های در حال توسعه می باشد. باکتریها، ویروسها و قارچها از عوامل از اهمیت بالایی برخوردار (Diarrheagenic E. coli) ایجاد کننده اسهال می باشند که در میان پاتوژن های باکتریایی، اشرشیا کلی مولد اسهال است. هدف از این مطالعه، تشخیص ژن های مقاومت به تتراسیکلین در سویه های اشریشیا کل ی مولد اسهال در شیراز طی سا لهای 1389 لغایت 1390 می باشد. مواد و روش: در این مطالعه، 200 نمونه مدفوع از 3 بیمارستان در جنوب شرق ایران، جمع آوری شد. شناسایی سویه های اشریشیا کلی با استفاده از روش های استاندارد بیوشیمیایی و محیط های کشت افتراقی انجام شد. در نهایت بررسی مولکولی ژ نهای مقاومت به صورت گرفت. Multiplex PCR تتراسیکلین با استفاده از روش نتایج: در این مطالعه، از 200 نمونه مدفوع جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال، 53 مورد، اشرشیا کلی اسهال زا تشخیص داده شد. از مجموع ایزوله های جدا شده، 34 نفر مذکر و 19 نفر مونث بودند. در میان ایزوله های مقاوم به تتراسیکلین، 28 مورد دارای ژن مقاومت به مشاهده شد. tetC 14 %) ژن / و در 4 سویه ( 2 tetB 57 %) ژن / 14 سویه ( 1 ،tetA 64 %) از آنها ژن / تتراسیکلین بودند. در 18 سویه ( 2 از جمله روش های سریع، کم هزینه و اختصاصی در تشخیص ایزوله های Multiplex PCR نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مقاوم به تتراسیکلین می باشد. همچنین این روش در مطالعات اپیدمیولوژی مقاومت های دارویی و انتشار ژ ن های مقاومت کاربرد فراوانی دارد.