29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عصاره ی گیاه آلوئه ورا بر میزان تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس فلاووس بر روی کشمش در شرایط آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کشمش، آفلاتوکسین، عصاره ی آلوئه ورا.
سال 1391
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

مقدمه: قارچ ها از جمله میکروارگانیسم های دخیل در فساد مواد غذایی هستند که باعث کاهش ارزش مواد غذایی می گردند. از جمله قارچ هایی که به صورت غالب بر روی مواد غذایی رشد می کنند، گونه های آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنی سلیوم ها می باشند. Aspergillus flavus قادر است محصولاتی مانند ذرت، غلات، کشمش، برنج و... را آلوده کند. این قارچ متابولیت ثانویه ی سمی بنام آفلاتوکسین تولید می کند که برای سلامتی بدن مضر است. عصاره های گیاهی در جهت کنترل رشد قارچ ها به منظور حفاظت غذا ها، سالیان سال است که مورد استفاده قرار می گیرند. آلوئه ورا گیاهی است که منبع سرشاری از ترکیبات فنولی، ساپونین ها و آنتروکوئینون ها می باشد که این ترکیبات قادر به مهار فعالیت باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره ی گیاه آلوئه ورا بر روی میزان تولید آفلاتوکسین توسط Aspergillus flavus بر روی کشمش می باشد. مواد و روش ها: 25 نمونه از کشمش های موجود در مغازه های مختلف خریداری شد. به منظور ضدعفونی کردن، نمونه ها به مدت 5 دقیقه درمحلول هیپوکلریت سدیم %2 قرار داده شد و در مرحله بعد با آب مقطر استریل، نمونه ها به طور کامل شستشو داده شد. بعد از خشک شدن، نمونه ها با عصاره ی گیاه آلوئه ورا اسپری شدند و بعد بوسیله ی کلنی های قارچ Aspergillus flavus تلقیح شدند وبه مدت 7 روز در دمای C28⁰ انکوبه گردیدند. بعداز 7 روز، قارچ های رشد یافته بر سطح کشمش ها با مخلوطی از آب مقطر استریل وتوئین 80 شستشو داده شد و میزان آفلاتوکسین به روش HPLC مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: بعد از clean- up کردن نمونه ها و آنالیز توسط HPLC، میزان آفلاتوکسین تولید شده در نمونه های کنترل ﴿بدون تیمار﴾ 145-55 µg/kg و در نمونه های تیمار شده با عصاره آلوئه ورا 95-25 µg/kg گزارش شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه قارچ Aspergillus flavus توانایی رشد سریعی برروی محصولات غذایی دارد بنابراین مهار رشد این قارچ می تواند کمک شایانی به جامعه ی سلامت انسانی و حیوانی کند. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد که عصاره ی آلوئه ورا، توانایی ذاتی برای کاهش رشد قارچ مذکور را دارد. در سال 2007، Cooposamy و همکارش ثابت کردند که عصاره ی آلوئه ورا، اثر ضد قارچی بر روی A. flavus و A. glaucus داشته است. Saeed و همکارانش در سال 2004 با بررسی