29 اردیبهشت 1401
حديث طوافي

حدیث طوافی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده ی علوم پایه، گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژِی (پزشکی و مولکولی)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست پالایی میکروبی در آب های آلوده به سیلیس واقع در منطقه ی ازندریان )همدان(
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی آب، زیست پالایی، سیلیس
سال 1398
پژوهشگران حدیث طوافی

چکیده

اهداف: از جمله نگرانی های مهم در جهان، افزایش آلودگی های فلزات سنگین در محیط زیست است که یکی از موارد مهم، ح ضور معادن نزدیک به مناطق م سکونی ا ست. منطقه ی ازندریان واقع در ا ستان همدان، از مناطق مهمی ا ست که دارای کارخانه جات سیلیس می با شد. برر سی ها ن شان داده ا ست که ذرات سیلیس، آلودگی هایی در آب و خاک منطقه بوجود آورده ا ست. هدف از این مطالعه برر سی حضور میکروارگانیسم های زنده و فعال ا ست که توانایی زیست در این شرررایط را دارند. این میکروارگانیسررم ها به دلیت اسررتزاده از سرریلیس به عنوان ماده ی ایی، می توانند فاکتور مناسبی برای زیست پالایی این عنصر باشد. روش تحقیق: از 21 محت نزدیک به کارخانه ی سیلیس ازندریان، به صورت تصادفی نمونه ی آب جمع آوری شد. میزان سیلس نمونه ها اندازه گیری شد. به منظور بررسی میکروبی، نمونه ها در محیط کشررت نوترینت آگار کشررت پورپلیت انشام شررد. بعد از جداسررازی جدایه های میکروبی، آنالیز های میکروبی و ،11 ،11 ،12 ،21 ،21 ، بیوشیمایی به منظور شناسایی جدایه ها انشام شد. میزان مقاومت جدایه ها در یلظت های 21 11 و 11 میلی گرم بر لیتر محیط ک شت نوترینت براث )مایع(، سیلیس برر سی شد. نتایج: از نمونه های میکروبی، 1 جدایه ی قارچی و 21 جدایه ی باکتریایی جداسررازی شررد. جدایه های قارچی آسررتانه ی تحمت پایین تری نسرربت به جدایه های باکتریایی نشان دادند. نتایج نشان داد که جدایه ی 2 در بالاترین یلظت سیلیس رشد کرد و تعداد باکتری 2× ها 22 CFU 22 میلی گرم بر لیتر کاهش یافت ) / تخمین زده شد و میزان سیلیس موجود به 57 p<00/5 (. نتیشه گیری: زی ست پالایی و ا ستزاده از میکروارگانی سم های بومی و مقاوم، یکی از مهمترین رو ش هایی ا ست که می تواند در ح ف آلاینده های زیستی به محیط زیست و اکوسیستم زیستی کمک شایانی بکند.