09 مهر 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی (1390 - 1394)
  • فوق لیسانس آبیاری و زهکشی (1387 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Maryam Bayat (2019) Simulation of Nitrate Concentration in Aquifer in Qazvin Plain Using Groundwater Modeling System (GMS) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین: 23; 250-260
4
مریم بیات ورکشی (1397) تأثیرپذیری تراز آب زیرزمینی از پدیده انسو تحقیقات منابع آب ایران: چهاردهم; 1-11
5
مریم بیات ورکشی، حمید نوری (1397) بررسی تأثیر پدیده انسو بر عملکرد انگور آبی و دیم ایران کشاورزی بوم شناختی: 8; 45-60
6
مریم بیات ورکشی (1397) شبیه سازی عددی مسیر جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان–بهار سلامت و محیط زیست: 11 (1); 49-62
7
مریم بیات ورکشی (1397) تحلیل نتایج ریزمقیاسنمایی فراسنجهای آبوهوایی برای آیندة ایران جغرافیا و پایداری محیط: 26; 83-87
8
مریم بیات ورکشی (1397) مقایسه مدل عددی، روشهای هوشمند عصبی و زمین آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: 18 (48); 165-182
9
مریم بیات ورکشی (1397) اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی تحقیقات منابع آب ایران: 14 (1); 114-124
10
11
مریم بیات ورکشی (1396) بهینهسازی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در زمین های مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 8 (16); 90-99
12
مریم بیات ورکشی، علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور) پژوهش های جغرافیای طبیعی: دوره 49، شماره 3، پاییز 1396،; 409-422
13
مریم بیات ورکشی، شهریار مهدوی (1396) تاثیر نانوکودهای نیتروژندار و اوره بر عملکرد و کارایی نیتروژن در سیبزمینی کشاورزی بوم شناختی: 7; 81-95
14
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مریم بیات ورکشی (1396) بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران دانش آب و خاک: 27; 143-156
15
16
مقاله ارائه‌شده
1
Maryam Bayat (2017) BOD and COD Estimation in Wastewater Outflow via Artificial Neural Network 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI),, Tunisia, Sousse
2
3
4
مریم بیات ورکشی (1396) پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از مدل شبکه عصبی، عصبی-فازی و عصبی موجک شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، اردبیل
5
شهریار مهدوی، مریم بیات ورکشی (1396) اثر نانو جاذب Al2O3 برحذف نیترات از آب هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران، تهران
6
مریم بیات ورکشی (1396) بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر سطح آب زیرزمینی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، اردبیل
7
مریم بیات ورکشی (1396) ارزیابی اثر انسو بر تغییرات دبی رودخانههای استان همدان دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
8
مریم بیات ورکشی (1396) مدلسازی انتقال آلودگی آبخوان دشت همدان-بهار با استفاده از نرم افزار GMS دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
9
مریم بیات ورکشی (1396) مطالعه تاثیزپذیری تراز آب زیرزمینی استان هرمزگان از پدیده انسو دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
10
مریم بیات ورکشی (1395) بررسی مدلهای رگرسیونی چندمتغیره در برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی: شهرستانهای شیراز و بجنورد) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، ایران، تبریز
11
مریم بیات ورکشی، روح الله کریمی (1395) تغییرات آماری مولفههای تولید، عملکرد و سطح زیرکشت انگور آبی در استان خراسان رضوی سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
12
روح الله کریمی، مریم بیات ورکشی (1395) ضرورت اجرای سیستم آبیاری قطره ای در تاکستان های شهرستان ملایر سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
13
مریم بیات ورکشی (1395) بررسی خشکسالی هواشناسی استان همدان با استفاده از شاخص SPI اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، اردبیل
14
مریم بیات ورکشی (1395) برآورد تابش خورشیدی با مدلهای رگرسیونی در دو اقلیم مختلف اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، اردبیل
15
مریم بیات ورکشی (1395) بزرسی خشکسالی استان خزاسان رضوی با استفاده اس شاخص بارش استاندارد شده طی ده های گذشته اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، اردبیل
16
مریم بیات ورکشی (1395) معرفی برآورد برترین مدل تجربی تبخیر در سه اقلیم متفاوت همدان، مشهد و یزد اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، اردبیل
17
مریم بیات ورکشی (1395) بررسی پارامترهای هواشناسی مؤثر در برآورد تابش خورشیدی اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، اردبیل
18
Maryam Bayat (2016) The Impact of ENSO on Ground Water Variability in Iran 43rd IAH CONGRESS, FRANCE, Montpellier,
19
مریم بیات ورکشی (1395) بررسی نوع و تعداد پارامترهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی در دقت برآورد بارش (مطالعه موردی : شهر مشهد) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
20
مریم بیات ورکشی (1395) ارزیابی روش عصبی-فازی در تخمین بارندگی (مطالعه موردی: شهر همدان) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
21
مریم بیات ورکشی (1395) کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بارندگی با داده های بارشی و غیربارشی (مطالعه موردی: منطقه رشت) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
22
مریم بیات ورکشی (1395) بررسی خشکسالی دشت ملایر با استفاده از شاخص معیار بارش سالانه ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
23
مریم بیات ورکشی (1394) مقایسه کاربرد داده های هواشناسی بارشی و غیربارشی در تخمین بارندگی (مطالعه موردی شهر گرگان) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
24
مریم بیات ورکشی (1394) ارزیابی کاربرد پارامترهای هواشناسی و سری زمانی در پیش بینی بارش سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
25
مریم بیات ورکشی (1394) مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین بارندگی با داده های بارشی و غیر بارشی ( مطلعه موردی : منطقه بیرجند ) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
پایان‌نامه
1
2
مریم بیات ورکشی (1397) تخصیص بهینه آب سد کلان ملایر
3
4
5
6
7
8
9
10
11
شهریار مهدوی، مریم بیات ورکشی (1395) تاثیرات تغییراقلیم بررواناب حوضه دریاچه ارومیه
12
13
14