14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تابش خورشیدی با مدلهای رگرسیونی در دو اقلیم مختلف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقلیم، مدل رگرسیونی، تابش خورشیدی، نرم افزارSPSS
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

باتوجه به بالا بودن هزینه اندازه گیری تابش خورشیدی در ایستگاه های هواشناسی، تخمین مقدار آن، به منظوربهره برداری بهینه از انرژی خورشیدی در کلیه مناطق به ویژه کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، ضروری است. این تحقیق با هدف تخمین تابش خورشیدی با استفاده از سایر پارامترهای هواشناسی در دو ایستگاه اهواز با اقلیم خشک معتدل و تبریز با اقلیم نیمه خشک سرد انجام گرفت. بدین منظور با اعمال مدل-های مختلف رگرسیونی در نرم افزارSPSS ، اقدام به تخمین تابش خورشید با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی سرعت باد، دمای حداکثر، حداقل و میانگین، رطوبت نسبی، ساعت آفتابی و بارندگی، گردید. مقایسه مقدار تابش خورشیدی برآوردی از مدل های رگرسیونی با مقدار مشاهداتی در ایستگاه اهواز نشان داد که مدل پیشنهادی با مقدار مجذور میانگین مربعات خطای نرمال (NRMSE) 425/0و ضریب همبستگی 659/0 مقدار تابش خورشیدی را برآورد نمود. در مقابل، مقدار خطای NRMSE و ضریب همبستگی مدل پیشنهادی در ایستگاه تبریز به ترتیب برابر 666/0 و 449/0 بود. ضمن آن که همبستگی تابش خورشیدی با پارامترهای هواشناسی در ایستگاه اهواز بیش از تبریز مشاهده شد. بنابراین می توان اظهار داشت دقت برآورد تابش خورشید با سایر پارامترهای هواشناسی سهل الوصول در اقلیم خشک معتدل به مراتب بیش از اقلیم نیمه خشک می باشد.