17 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بزرسی خشکسالی استان خزاسان رضوی با استفاده اس شاخص بارش استاندارد شده طی ده های گذشته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خشکسالی، شاخص SPI ، ترتت حیدریه، قوچان
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

خشکسالی یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که به عنوان پدیده ای آرام و مرموز شناخته شده است. در این راستا استفاده از شاخص های خشکسالی در خلاصه سازی بسیاری از پارامترهای مؤثر در خشکسالی در سطوح مختلف برای سیاست گذاران مفید است. در این مطالعه از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای بررسی خشکسالی در پنج ایستگاه استان خراسان رضوی طی سال های 1349 تا 1393 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل شاخص SPI هر یک از ایستگاه ها نشان داد که در سال 1387، خشکسالی در بیشتر ایستگاه ها مشهود بود. بیشترین سال های خشک (26 سال) در ایستگاه تربت حیدریه و بیشترین سال های مرطوب در ایستگاه قوچان مشاهده شد. همچنین حداکثر بارندگی با 9/436 میلی متر نیز به ایستگاه قوچان تعلق داشت.