14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای هواشناسی مؤثر در برآورد تابش خورشیدی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پارامترهای اقلیمی، ارومیه، بندرعباس، ضرایب رگرسیونی.
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

تابش خورشیدی رسیده به زمین یکی از عوامل بسیار مهم برای مطالعات کشاورزی و منابع آب است. روشهای تجربی زیادی برای اندازهگیری تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی وجود دارد. در مطالعه حاضر با استفاده از پارامترهای اقلیمی (حداقل دما، حداکثر دما، دمای میانگین، سرعت باد، رطوبت نسبی، بارندگی و ساعت آفتابی) به برآورد تابش کل رسیده به زمین در شهرهای ارومیه و بندر عباس طی سالهای 5891 تا 5001 پرداخته شد.چنانچه در این تحقیق بیش ترین همبستگی در ایستگاه ارومیه با ساعت آفتابی است که مقدار آن برابر است 0.499 و برای ایستگاه بندرعباس با دمای حداکثر است که مقدار آن 0.456 lمیباشد. همچنین میزان خطای معادلهی رگرسیونی بهینه هر ایستگاه به ترتیب در ارومیه وبندرعباس 201.853 و 131.245 میباشد. پس به طور کلی نتایج حاکی از آن است که دقت برآورد تابش خورشیدی در ایستگاه بندرعباس بیشتر از ارومیه میباشد.