17 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آب زیرزمینی، GRI ،DI ،PNI ،SPI
سال 1397
مجله تحقیقات منابع آب ایران
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات عمق آب زیرزمینی آبخوان کمیجان بود. بدین منظور با دریافت اطلاعات سطح آب زیرزمینی 22چاه پیزومتری و سه ایستگاه هواشناسی کمیجان، قهاوند و خنداب واقع در محدوده آبخوان، اثر خشکسالی هواشناسی از طریق شاخصهای خشکسالی بارش استاندارد شده ) ،(SPIدرصد نرمال ( )PNIو دهکها ( )DIبر شاخص آب زیرزمینی ( )GRIمطالعه شد. بررسیها بر اساس آزمون همبستگی پیرسون در مقیاس ماهانه و تأخیرهای زمانی ،2 ،0 25 ،08 ،02 ،9 ،6و 58ماهه انجام گرفت. نتایج نشان داد وقوع هر سه شاخص خشکسالی هواشناسی با تأخیر 9ماهه، بیشترین تأثیر را در شاخص آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه داشت. همچنین درصد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار شاخص GRIبا شاخصهای DI ،SPIو PNIبهترتیب 27/52 ،22/05و 20/25درصد بود. مقایسه میانگین عمق آب زیرزمینی در سالهای خشک و تر نیز بیانگر آن بود که وقوع خشکسالی منجر به افت ارتفاع آب زیرزمینی بهمیزان 0/07متر شده است