14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راندمان حذف نیترات توسط نانو ذرات آلومینیوم اکسید و نیکل اکسید از آب
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حذف نیت ات، نانو ذر اکسید آلومینیوم، نانو ذر اکسید نیکل، میلولهای آبی، آب
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوه ، مطالعه حذف نیت ات از میلولهای آبی و آبهای زی زمینی توسط نانو ذرات اکسید آلومینیوم و اکسید نیکل بود. بناب این شناسایی ساختار نانو ذرات Al2O3 و NiO توسط تکنیکهای دستگاهی XRD ،TEM ،SEM ،FTIR ،EDX وBET و در م احل بعد بدست آوردن ش ایط ب ینه جذب و در ن ایت میاسبه ظ فیت جذب از ط یق مطالعه ایزوت می جذب مورد ب رسی ق ار گ فت. ب اساس نتایج بدست آمد از ب رسی XRD ،نانو ذر Al2O3 با قط متوسط 2/42 نانومت و NiO با قط متوسط 4/94 نانومت در دامنه ذرات نانو میباشند. ش ایط ب ینه جذب شامل زمان 120 دقیقه ، دما 30 درجه سانتی گ اد ، غلظت 3 گ م در لیت جاذب و pH ب اب 5 ب ای اکسید آلومینیوم و زمان 90 دقیقه و غلظت 2 گ م در لیت جاذب ب ای اکسید نیکل و سای ش ایط مشابه Al2O3 میاسبه شد. با در نظ گ فتن ش ایط ب ینه، ایزوت م- های جذب در غلظتهای 10 ،20 ،30 ،40 و 50 میلی گ م در لیت نیت ات انجام شد. ایزوت م جذب نیت ات با 2 جاذبهای Al2O3 و NiO به معادله ف وندلیچ با ض یب هابستگی )944/0= R ) ب ای اکسید آلومینیوم و =0/964( 2 R ) ب ای اکسید نیکل بیشت ین ب ازش را داشتند که نشان دهند سطوح جذبی غی هاگن و چند الیه است. هاچنین ماکزیام ظ فیت جذب نانو ذر اکسید آلومینیوم در میلول آبی غی رقابتی 8/7 میلی گ م ب گ م جاذب ب حسب نیت وژن و ب ای اکسید نیکل 12/15 میلی گ م ب گ م جاذب ب حسب نیت وژن بدست آمد. این نتایج نشان میدهد که اکسید نیکل در مقایسه با اکسید آلومینیوم جاذب مؤث ت ی در حذف نیت ات از آب است. در م حله بعد ناونه ب داری از 4 چا پلاپ شد ش ستان م ی که مقدار نیت ات در این چا ها بی از حد مجاز بود انجام شد. ب اساس نتایج بدست آمد درصد حذف نیت ات توسط اکسید آلومینیوم در ناونه آبهای زی زمینی شاار 1 ،2 ،3 و4 به ت تیب ب اب 7/32 ،9/22 ،5/20 و 3/21 و توسط اکسید نیکل به ت تیب ب اب 1/33 ،7/22 ،0/32 و 9/32 بدست آمد که بیانگ قابلیت ه دو نانو ذر در حذف نیت ات بود و هاچنین ب اساس نتایج به دست آمد در دو حالت، اکسید نیکل در مقایسه با اکسید آلومینیوم جاذب مؤث ت ی در حذف نیت ات از آبهای زی زمینی بود