14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نتایج ریزمقیاسنمایی فراسنجهای آبوهوایی برای آیندة ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هد سی.اِم. سه، سناریو ،A2تابش خورشیدی، دمای هوا، بارش
سال 1397
مجله جغرافیا و پایداری محیط
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

رنامهریزیها و تصمیمگیری آگاهانه در موورد اتواداده از آب در آینوده و مودیری بهینو آن در راتاای توتع کشاورزی پایدار، مسالزم اطّلاعات از تغییر اقلیم ات . در این پژوهش، اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات دما، تابش خورشیدی و بارش، بهعنوان مهمترین فراتنجهای هواشناتی کشوور، طی تالهای آینده بررتی شد. بدین منظور، اطّلاعات روزان هواشناتی 93ایسواااه توینوپای کشور طی تالهای 7337تا 6373مورد اتاداده قرار گرف . برای تولید دادههای آتی، مودل گوردش عمومی هد تی.اِم. ته در مدل ریزمقیاسکنندة لارس دبلیو.جی. با توناریوهای A2 ،A1Bو B1 برای ته دورة 93تاله از تال 6377تا 6332 ،6332تا 6313و 6373تا 6779به کار برده شد. ناوایج ارزیابی مدل در دورة پایه نشان داد که بیشارین دقّ مدل به دمای حداکثر و کمارین آن به بوارش تعلّق داش . بهطوری که مقدار آمارة مجذور میاناین مربعات خطای نرمال و ضریب همبسواای ()r برای دمای حداکثر بهترتیب برابور %3/332و 3/333و بورای بوارش برابور %3/313و 3/332بودنود. پیشبینی فراتنجهای هواشناتی طی تالهای آینده نشاندهندة افزایش دما و تابش خورشویدی در تطح کشور خواهد بود. ضمن آنکه افزایش دمای هووا در دورة تورد توال در همو توناریوها محسوستر از دورة گرم بود؛ امّا در تغییرات بارش دریافای، روند یکسانی مشواهده نشود. در بوین تناریوهای مورد مطالعه تناریو A2بهعنوان بحرانیترین تناریو بود کوه افوزایش 6/79درصودی تابش و 63/22درصدی دمای هوا و کاهش 77/23درصدی بارش تا تال 6779را پیشبینی کورد. در مجموع، ادام روند حاضر و پیشبینی تغییر اقلیم آینده، لزوم مدیری بهینه در بخش کشواورزی و منابع آب را میرتاند