14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغییر اقلیم بر روان آب رودخانه بابلرود
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
HADCM3، کشتارگاه، بابلرود، شبکه عصبی مصنوعی.
سال 1397
پژوهشگران مریم بیات ورکشی(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه بابلرود طی سال های آتی بررسی شد. بدین منظور اطلاعات روزانه هواشناسی دو ایستگاه فیروزجاه و کشتارگاه طی سال های 1983 تا 1993 و 1981 تا 1994 مورد استفاده قرار گرفت. برای تولید داده های آتی مدل گردش عمومی HADCM3 در مدل ریزمقیاس کننده LARS -WG تحـت سـناریوهایA1B ،A2 و B1 برای سه دوره 34 ساله از سال 2011 تا 2045، 2046 تا 2079 و 2080 تا 2113 بکار برده شد. نتایج ارزیابی مدل تغییر اقلیم دو ایستگاه نشان داد که بیش ترین دقت مدل به دمای حداکثر و کم ترین آن به بارش تعلق داشت. به طوری که مقدار آماره مجذور میانگین مربعات خطای نرمال و ضریب همبستگی (r) برای دمای حداکثر به ترتیب برابر 4/2 درصد و 998/0 و برای بارش برابر 11 درصد و 954/0 بودند. پیش بینی پارامترهای هواشناسی طی سال های آتی نشان دهنده افزایش دما تحت هر سه سناریو می باشد. سپس به کمک مدل های هوشمند عصبی مقدار رواناب رودخانه بابلرود به روش شبکه عصبی-فازی به لحاظ دارا بودن دقت بیشتر برای پیش بینی رواناب استفاده و برای 100 سال آینده پیش بینی گردید. براساس نتایج، افزایش مقدار میانگین رواناب سالانه ایستگاه فیروزجاه در سناریوهای A1B، A2 و B1 به ترتیب 57/19، 14/20 و 91/19 درصد و در ایستگاه کشتارگاه به ترتیب 03/42، 17/43 و 81/35 درصد بود که نشان دهنده بیشتر بودن افزایش رواناب سالانه در ایستگاه کشتارگاه نسبت به فیروزجاه است..