09 تیر 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی در کشاورزی ، فردوسی مشهد ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی و شوری و شناسایی مکانیسم های مولکولی مقاومت القاء شده توسط قارچ
 • فوق لیسانس بیوتکنولوژی در کشاورزی ، فردوسی مشهد ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی امکان انتقال ژن به خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه وری گل
بیشتر

علایق پژوهشی

 • همزیستی گیاه- قارچ
 • بررسی بیان ژن
 • تکنیک های امیکس
 • تنش های غیر زیستی
 • بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه ها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) اثر محلول پاشی نانواکسید روی بر برخی خصوصیات چند گیاه دارویی تحت شرایط سیستم هواکشت international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
2
3
4
5
6
7
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثیر قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرایط تنش فلزات سنگین دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
8
9
10
11
12
13
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1400) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش کادمیوم علوم و فناوری بذر ایران: 10; 123-140
14
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
15
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2021) miR395 is involved in response to cold stress and modulation of sulfate and phosphate deficiency in Grape (Vitis vinifera) journal of plant molecular breeding: 7 (1); 56-66
16
17
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
18
Mehdi Ghabooli, zahra movahedi (2020) Effect of Piriformospora indica inoculation on some morphophysiological parameters in licorice (Glycyrrhiza glabra L.) under drought stress iranian journal of plant physiology: 10 (4); 3379-3389
19
20
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli (2020) Effects of foliar selenium application on some physiological and phytochemical parameters of Vitis vinifera L. cv. Sultana under salt stress JOURNAL OF PLANT NUTRITION: https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1766072; 1-18
21
22
23
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2019) Combination Effect of Piriformospora indica, Chilling and Gibberellic Acid on Seed Germination Traits of Kelussia odoratissima Mozaff Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 8(1); 33-40
24
25
26
27
28
29
30
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
31
32
33
Mehdi Ghabooli (2018) Recombinant expression of LFchimera antimicrobial peptide in a plant-based expression system and its antimicrobial activity against clinical and phytopathogenic bacteria BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT: doi.org/10.1080/13102818.2018.1451780; online publish
34
35
36
Mehdi Ghabooli (2018) Antimicrobial activity of LFchimera synthetic peptide against plant pathogenic bacteria Archives of Phytopathology and Plant Protection: 50; 1008-1018
37
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2017) Effect of Gradual and Shock Chilling Stress on Abscisic Acid, Soluble Sugars and Antioxidant Enzymes Changes in ‘Sultana’ Grapevine Iranian Journal Of Plant Physiology: 4; 2211-2224
38
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) Cold‑induced physiological and biochemical responses of three grapevine cultivars difering in cold tolerance ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 39; 264(1-13)
39
Mehdi Ghabooli (2017) Regulation of miR159 and miR396 mediated by Piriformospora indica confer drought tolerance in rice journal of plant molecular breeding: 5 (1); - -
40
آرش بابایی، مهدی قبولی (1396) تاثیر قارچ میکوریزای Piriformospora indica بر روی رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی: 46; 93-101
41
42
43
44
مهدی قبولی (1393) Effect of Piriformospora indica Inoculation on some Physiological Traits of Barley (Hordeum vulgare) Under Salt Stress CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS: 50 (6); 1082-1087
45
46
47
48
مهدی قبولی (1387) Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinum L.) plant journal of cell and molecular research: جلد 1 شماره 2; 61-67
49
50
مقاله ارائه‌شده
1
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثیر عصاره کشت قارچ Piriformospora indica بر القای ریشه نابجا در سرخارگل همایش ملی گیاهان دارویی، دانش سنتی و توسعه پایدار، ایران، کرمان
2
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثیر عصاره کشت و هموژنایت سلولی قارچ Piriformospora indicaبر ترکیبات اصلی اسانس بادرنجبویه اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران، ملایر
3
مهدی قبولی، زهرا موحدی (1400) اثر محلول پاشی پتاسیم و تلقیح با قارچ Piriformpspora indica بر محتوای مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدان زرین گیاه تحت تنش خشکی اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران، ملایر
4
مجتبی یاری، مهدی هدایتی، مهدی قبولی (1400) اثرتغذیهی قارچ PriformosporaIndica به عنوان پری بیوتیک برمصرف خوراک و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار هلشتاین در قبل و بعد از شیر گیری اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
5
مهدی قبولی (1398) بررسی بیان ژن P5CS و تغییرات پرولین در گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با قارچ اندوفیت Piriformospora indica تحت تنش خشکی سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
6
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثیر نانوذرات سیلیکون (SiO2) بر خصوصیات مورفولوژیک گوجه فرنگی تحت تنش خشکی در سیستم هواکشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
7
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر کود پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک کاسنی در سیستم هواکشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران، ارومیه
8
9
10
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش کادمیم در سیستم هواکشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران، ارومیه
11
12
مهدی قبولی (1397) استفاده از آنالیز بیوانفورماتیکی به منظور بررسی نقش ژن های هدف miRNAهای گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
13
مهدی قبولی (1397) تاثیر تیمار Piriformospora indica بر روی دو رقم حساس و مقاوم گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
14
15
مهدی هدایتی، مجتبی یاری، مهدی قبولی (1397) اثرات مقایسه ایی عصارهی اتانولی گل میخک و قارچ بر تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
16
17
18
19
20
داریوش سوری، مهدی قبولی (1397) اثر pH محلول حاوی نانو ذرات سلنید روی بر قطر هاله ممانعت از رشد باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا اولین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران، قزوین
21
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تنش اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی سه رقم انگور تحت دمای پایین. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران، تهران
22
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثیر اعمال سریع و تدریجی تنش سرما در پاسخ فیزیولوژیک و سازگاری انگور بی دانه سفید نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران، تهران
23
مهدی قبولی (1396) تولید نوترکیب پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر در سیستم بیان ریشه موئی گیاه توتون دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
24
مهدی قبولی (1396) بیان نوترکیب پپتید ضد میکروب لاکتوشیمر در توتون و بررسی مقاومت گیاهان تراریخت به بیماری های باکتریایی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
25
مهدی قبولی (1396) بررسی الگوی بیان miR160 و miR167 در برنج تیمار شده با Piriformospora indica تحت شرایط تنش خشکی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
26
مهدی قبولی (1396) اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر روی بیان miR444 و miR171 تحت شرایط تنش خشکی در برنج دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
27
مهدی قبولی، زهرا موحدی، روح الله کریمی (1396) تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه سنبل الطیب در شرایط تنش خشکی. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
28
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانایی جذب عناصر در گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) تحت شرایط تنش شوری دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
29
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش سرمایی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
30
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در شرایط تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
31
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسی اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
32
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشی روی (Zn) بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در سیستم هواکشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
33
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2017) Effect of Various Treatments on Seed Germination and Breaking Seed dormancy in Medicinal Herb Kelussia Odoratissima Mozaff 6th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
34
روح الله کریمی، موسی رسولی، مهدی قبولی (1395) تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاک در پاسخ به تنش شوری سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
35
مهدی قبولی (1395) بررسی عناصر تنظیمی در بالادست ژن های کاندید پاسخ دهنده به سرما در انگور سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
36
مهدی قبولی (1395) شناسایی miRNAهای حفاظت شده و اختصاصی برنج و بررسی ژن های هدف آنها با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیکی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
37
Mousa Rasouli, Mehdi Ghabooli, m ghorbani (2016) Effect of Humic Acid, Mycorrhiza on some Morphological Traits Black Flower CutRose (Rosa hybrid Cv. Bordeaux) under Greenhouse Conditions 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress, Iran, Mashhad
38
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر جوانه زنی گیاه دارویی روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران، تهران
39
مهدی قبولی (1393) بررسی miRNAها و شناسایی ژن های هدف آنها در انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران، ملایر
40
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسی امکان کلنیزاسیون گیاه دارویی سنبل الطیب با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران، ملایر
41
آرش بابایی، مهدی قبولی (1393) بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformosporaindicaبرافزایش رشد و زیست توده گیاه گشنیز هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی، ایران، کرج
42
مهدی قبولی (1392) بررسی امکان کلنیزاسیون ریشه گیاه برنج توسط قارچ اندوفیت Piriformospora indica همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
43
مهدی قبولی (1392) بررسی پروتئوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران، تهران
44
مهدی قبولی (1392) بررسی بیان ژن های گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P.indica در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک های Macroarray و qRT-PCR هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران، تهران
45
مهدی قبولی (1392) مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران، تهران
46
47
مهدی قبولی (1391) تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر بیان پروتئین های دخیل در فرایند انتقال پیام تحت تنش خشکی در گیاه جو کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران، ملایر
48
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
کتاب
1
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زیست شناسی گیاهی شابک:978-600-90452-7-3

سوابق اجرایی

 • سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (1399 - 1401)
 • معاون دانشکده کشاورزی (1397 - 1401)
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه (1392 - 1397)
بیشتر