29 اسفند 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی در کشاورزی ، فردوسی مشهد ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی و شوری و شناسایی مکانیسم های مولکولی مقاومت القاء شده توسط قارچ
 • فوق لیسانس بیوتکنولوژی در کشاورزی ، فردوسی مشهد ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی امکان انتقال ژن به خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه وری گل
بیشتر

علایق پژوهشی

 • همزیستی گیاه- قارچ
 • بررسی بیان ژن
 • تکنیک های امیکس
 • تنش های غیر زیستی
 • بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه ها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
mahdi hedayati, Mojtaba Yari, Mehdi Ghabooli (2023) Influence of a Piriformospora indica plant-specific fungus and clove essence on broiler health and performance parameters during oxidative stress SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 52; 860 - 866
2
3
4
5
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli, Masoumeh Maleki (2022) Effect of phenylalanine treatment on chilling tolerance and biochemical attributes of grape during postharvest cold storage Journal of Berry Research: 12(4); 529-513
6
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of foliar application of zinc oxide nanoparticles on traits of some medicinal plants under aeroponic system conditions international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
7
8
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Exogenous salicylic acid improves photosynthetic pigments and morphological traits of four medicinal plants in an aeroponic system journal of plant molecular breeding: 1; 1-9
9
10
11
12
13
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثير قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفيزيولوژيك گياه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرايط تنش فلزات سنگين دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
14
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli, Masoumeh Maleki (2021) Biochemical changes and quality characterization of cold- stored ‘Sahebi’ grape in response to postharvest application of GABA FOOD CHEMISTRY: 373; 131401
15
16
17
18
19
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1400) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه شنبليله تحت تنش كادميوم علوم و فناوری بذر ایران: 10; 123-140
20
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثير قارچ Piriformospora indica در كاهش اثرات منفي تنش شوري در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
21
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2021) miR395 is involved in response to cold stress and modulation of sulfate and phosphate deficiency in Grape (Vitis vinifera) journal of plant molecular breeding: 7 (1); 56-66
22
23
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
24
Mehdi Ghabooli, zahra movahedi (2020) Effect of Piriformospora indica inoculation on some morphophysiological parameters in licorice (Glycyrrhiza glabra L.) under drought stress iranian journal of plant physiology: 10 (4); 3379-3389
25
26
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli (2020) Effects of foliar selenium application on some physiological and phytochemical parameters of Vitis vinifera L. cv. Sultana under salt stress JOURNAL OF PLANT NUTRITION: https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1766072; 1-18
27
28
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2019) Combination Effect of Piriformospora indica, Chilling and Gibberellic Acid on Seed Germination Traits of Kelussia odoratissima Mozaff Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 8(1); 33-40
29
30
31
32
33
34
35
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمكنش تنش شوري و اسيد ساليسيليك بر صفات فيزيولوژيك بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
36
37
38
Mehdi Ghabooli (2018) Recombinant expression of LFchimera antimicrobial peptide in a plant-based expression system and its antimicrobial activity against clinical and phytopathogenic bacteria BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT: doi.org/10.1080/13102818.2018.1451780; online publish
39
40
41
Mehdi Ghabooli (2018) Antimicrobial activity of LFchimera synthetic peptide against plant pathogenic bacteria Archives of Phytopathology and Plant Protection: 50; 1008-1018
42
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2017) Effect of Gradual and Shock Chilling Stress on Abscisic Acid, Soluble Sugars and Antioxidant Enzymes Changes in ‘Sultana’ Grapevine Iranian Journal Of Plant Physiology: 4; 2211-2224
43
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) Cold‑induced physiological and biochemical responses of three grapevine cultivars difering in cold tolerance ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 39; 264(1-13)
44
Mehdi Ghabooli (2017) Regulation of miR159 and miR396 mediated by Piriformospora indica confer drought tolerance in rice journal of plant molecular breeding: 5 (1); - -
45
آرش بابایی، مهدی قبولی (1396) تاثير قارچ ميكوريزاي Piriformospora indica بر روي رشد و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي گياه گشنيز فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی: 46; 93-101
46
47
48
49
مهدی قبولی (1393) Effect of Piriformospora indica Inoculation on some Physiological Traits of Barley (Hordeum vulgare) Under Salt Stress CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS: 50 (6); 1082-1087
50
51
52
53
مهدی قبولی (1387) Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinum L.) plant journal of cell and molecular research: جلد 1 شماره 2; 61-67
54
55
مقاله ارائه‌شده
1
2
3
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of Pb(NO3)2 on some morphology characteristics of chicory in aeroponic system 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
4
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of different concentrations of heavy metals application on some germination indices of chicory 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
5
موسی رسولی، مهدی قبولی (1401) بررسي اثر بازدارندگي عصاره گياه سير و قارچ indica Piriformospora روي جوانه زني و رشد علف هرز "سس" جهت كنترل آن در تاكستان ها بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
6
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثير عصاره كشت قارچ Piriformospora indica بر القاي ريشه نابجا در سرخارگل همایش ملی گیاهان دارویی، دانش سنتی و توسعه پایدار، ایران¡ کرمان
7
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثير عصاره كشت و هموژنايت سلولي قارچ Piriformospora indicaبر تركيبات اصلي اسانس بادرنجبويه اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
8
مهدی قبولی، زهرا موحدی (1400) اثر محلول پاشي پتاسيم و تلقيح با قارچ Piriformpspora indica بر محتواي مالون دي آلدئيد و آنزيم هاي آنتي اكسيدان زرين گياه تحت تنش خشكي اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
9
مجتبی یاری، مهدی هدایتی، مهدی قبولی (1400) اثرتغذيهي قارچ PriformosporaIndica به عنوان پري بيوتيك برمصرف خوراك و عملكرد رشد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين در قبل و بعد از شير گيري اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران¡ بیرجند
10
مهدی قبولی (1398) بررسي بيان ژن P5CS و تغييرات پرولين در گياه گوجه فرنگي تلقيح شده با قارچ اندوفيت Piriformospora indica تحت تنش خشكي سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
11
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثير نانوذرات سيليكون (SiO2) بر خصوصيات مورفولوژيك گوجه فرنگي تحت تنش خشكي در سيستم هواكشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
12
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر كود پتاسيم بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك كاسني در سيستم هواكشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
13
14
15
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفولوژيك گياه شنبليله تحت تنش كادميم در سيستم هواكشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
16
17
مهدی قبولی (1397) استفاده از آناليز بيوانفورماتيكي به منظور بررسي نقش ژن هاي هدف miRNAهاي گوجه فرنگي پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ کرج
18
مهدی قبولی (1397) تاثير تيمار Piriformospora indica بر روي دو رقم حساس و مقاوم گوجه فرنگي تحت شرايط تنش خشكي پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ کرج
19
20
مهدی هدایتی، مجتبی یاری، مهدی قبولی (1397) اثرات مقايسه ايي عصارهي اتانولي گل ميخك و قارچ بر تيتر ايمني در جوجه هاي گوشتي تحت تنش با دگزامتازون هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران¡ کردستان
21
22
23
24
25
داریوش سوری، مهدی قبولی (1397) اثر pH محلول حاوي نانو ذرات سلنيد روي بر قطر هاله ممانعت از رشد باكتري هاي گرم منفي اشرشياكولي و سودوموناس آئروژينوزا اولین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران¡ قزوین
26
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تنش اكسيداتيو و فعاليت آنتي اكسيداني سه رقم انگور تحت دماي پايين. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
27
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثير اعمال سريع و تدريجي تنش سرما در پاسخ فيزيولوژيك و سازگاري انگور بي دانه سفيد نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
28
مهدی قبولی (1396) توليد نوتركيب پپتيد ضد ميكروب لاكتوشيمر در سيستم بيان ريشه موئي گياه توتون دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
29
مهدی قبولی (1396) بيان نوتركيب پپتيد ضد ميكروب لاكتوشيمر در توتون و بررسي مقاومت گياهان تراريخت به بيماري هاي باكتريايي دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
30
مهدی قبولی (1396) بررسي الگوي بيان miR160 و miR167 در برنج تيمار شده با Piriformospora indica تحت شرايط تنش خشكي دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
31
مهدی قبولی (1396) اثر همزيستي قارچ Piriformospora indica بر روي بيان miR444 و miR171 تحت شرايط تنش خشكي در برنج دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
32
مهدی قبولی، زهرا موحدی، روح الله کریمی (1396) تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك گياه سنبل الطيب در شرايط تنش خشكي. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
33
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانايي جذب عناصر در گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) تحت شرايط تنش شوري دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
34
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي از صفات فيزيولوژيك گياه گوجه فرنگي در شرايط تنش سرمايي دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
35
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) در شرايط تنش شوري پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
36
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسي اثر قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي صفات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
37
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشي روي (Zn) بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.) در سيستم هواكشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
38
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2017) Effect of Various Treatments on Seed Germination and Breaking Seed dormancy in Medicinal Herb Kelussia Odoratissima Mozaff 6th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
39
روح الله کریمی، موسی رسولی، مهدی قبولی (1395) تغييرات مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي تاك در پاسخ به تنش شوري سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
40
مهدی قبولی (1395) بررسي عناصر تنظيمي در بالادست ژن هاي كانديد پاسخ دهنده به سرما در انگور سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
41
مهدی قبولی (1395) شناسايي miRNAهاي حفاظت شده و اختصاصي برنج و بررسي ژن هاي هدف آنها با استفاده از آناليز بيوانفورماتيكي دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ گیلان
42
Mousa Rasouli, Mehdi Ghabooli, m ghorbani (2016) Effect of Humic Acid, Mycorrhiza on some Morphological Traits Black Flower CutRose (Rosa hybrid Cv. Bordeaux) under Greenhouse Conditions 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress, Iran, Mashhad
43
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسي تاثير قارچ شبه ميكوريزي Piriformospora indica بر جوانه زني گياه دارويي روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران¡ تهران
44
مهدی قبولی (1393) بررسي miRNAها و شناسايي ژن هاي هدف آنها در انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
45
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسي امكان كلنيزاسيون گياه دارويي سنبل الطيب با استفاده از قارچ اندوفيت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
46
آرش بابایی، مهدی قبولی (1393) بررسي تاثير قارچ شبه ميكوريزي Piriformosporaindicaبرافزايش رشد و زيست توده گياه گشنيز هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی، ایران¡ کرج
47
مهدی قبولی (1392) بررسي امكان كلنيزاسيون ريشه گياه برنج توسط قارچ اندوفيت Piriformospora indica همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران¡ ملایر
48
مهدی قبولی (1392) بررسي پروتئوم گياهان جو تلقيح شده با قارچ اندوفيت P. indica تحت تنش خشكي با استفاده از تكنيك الكتروفورز دو بعدي هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران¡ تهران
49
مهدی قبولی (1392) بررسي بيان ژن هاي گياهان جو تلقيح شده با قارچ اندوفيت P.indica در پاسخ به تنش شوري با استفاده از تكنيك هاي Macroarray و qRT-PCR هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران¡ تهران
50
مهدی قبولی (1392) مطالعه پاسخ هاي فيزيولوژيكي و متابوليكي گياهان جو تلقيح شده با قارچ اندوفيت P. indica تحت تنش خشكي هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، ایران¡ تهران
51
52
مهدی قبولی (1391) تاثير قارچ اندوفيت P. indica بر بيان پروتئين هاي دخيل در فرايند انتقال پيام تحت تنش خشكي در گياه جو کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
53
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
کتاب
1
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زيست شناسي گياهي شابک:978-600-90452-7-3
فرصت مطالعاتی

سوابق اجرایی

 • سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (1399 - 1401)
 • معاون دانشکده کشاورزی (1397 - 1401)
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه (1392 - 1397)
بیشتر