25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیان ژن های گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P.indica در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک های Macroarray و qRT-PCR
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شوری، P. indica، ترانسکریپتومیکس، Macroarray، qRT-PCR.
سال 1392
پژوهشگران مهدی قبولی

چکیده

شوری یکی از مهم ترین پارامترهای فیزیکی محبطی بوده که مانعی قابل توجه در برابر تولید جهانی محصولات زراعی به شمار می رود. قارچ P. indica به عنوان یک قارچ اندوفیت باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی را افزایش می دهد. در این پژوهش، از تکنیک درشت آرایه به منظور شناسایی ژن ها و مسیرهای پاسخ دهنده به قارچ P. indica و از تکنیک qRT-PCR برای تائید نتایج بدست آمده در برخی ژن های کاندیدا استفاده شد. گیاهچه های جو (رقم Pallas) با قارچ تلقیح شده و 14 روز بعد از تلقیح با 3 سطح شوری (صفر، متوسط و شدید) تیمار شدند. 28 روز بعد از تلقیح، نمونه های برگی جمع آوری شده و آر. ان. ای استخراج شد. آنالیز درشت آرایه نشان داد که در تیمارهای مختلف شوری بیان 484 ژن در گیاهان تلقیح شده تغییر کرده است. همچنین نتایج آنالیز برخی از ژن های کاندید شده با استفاده از تکنیک qRT-PCR همخوانی بین داده ها و قابل اطمینان بودن نتایج تکنیک درشت آرایه را نشان داد. در مجموع، به نظر می رسد قارچ P. indica با برنامه ریزی مجدد ترانسکریپتوم جو باعث القاء پاسخ سیستمیک به تنش شوری در گیاهان تلقیح شده گردیده است.