25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر جوانه زنی گیاه دارویی روناس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روناس، جوانه زنی، قارچ اندوفیت، P. indica
سال 1395
پژوهشگران زهرا موحدی ، مهدی قبولی ، مجید رستمی

چکیده

خواب بذر در واقع یک پدیده ای فیزیولوژیکی است که بذرهای بسیاری از گیاهان زراعی یا خودرو با آن مواجه هستند و خواب به آن ها امکان می دهد که در مقابل شرایط نامساعد محیطی زنده بمانند و آنها را قادر می سازد که بقای لازم را در مقابل شرایط خطرناک و نامناسب محیطی داشته باشند. یکی از این گیاهان روناس می باشد. قارچ های میکوریزی به عنوان اندوفیت با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله افزایش سطح جذب و همچنین تسهیل انتقال عناصر غذایی سبب بهبود رشد و نمو گیاه می گردند. قارچ اندوفیت P. indica باعث تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش می دهد. این پژوهش به بررسی امکان تاثیر احتمالی قارچ اندوفیت P. indica بر جوانه زنی گیاه دارویی روناس می پردازد. بدین منظور مقایسه ای بین گیاهان تلقیح شده با قارچ و گیاهان شاهد صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد که قارچ P. indica سبب افزایش جوانه زنی گیاهان روناس تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد گردید. با توجه به این نتایج به نظر می رسد این قارچ می تواند باعث افزایش جوانه زنی شده که البته اثبات این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.