25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش سرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اندوفیت، گوجه فرنگی، تلقیح، تنش سرمایی
سال 1396
پژوهشگران مهدی قبولی ، روح الله کریمی

چکیده

اهمیت برقراری ارتباط همزیستی قارچ P. indica با گیاهان مختلف در تحریک رشد گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد آن و نیز افزایش توان تحمل گیاه به تنش های زیستی و غیر زیستی توسط محققین مختلف گزارش شده است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر میزان فنول، کلروفیل و کربوهیدرات گیاه گوجه فرنگی در تنش سرمایی بود. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل روش های مختلف استفاده از قارچ ایندیکا (اسپور و میسیلیوم) به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف تنش سرمایی (چهار، شش و هشت ساعت) به عنوان فاکتور دوم بود. بالاترین میزان تولید پرولین در شرایط 8 ساعت تنش سرمایی و در گیاهانی که با اسپور قارچ ایندیکا تلقیح شده بودند، دیده شد. همچنین بیشترین میزان تولید فنول و کربوهیدرات مربوط به همین تیمار و در شرایط 6 ساعت تنش سرمایی و 4 ساعت تنش سرمایی بود. بیشترین مقدار کلروفیل کل اندازه گیری شده در تیمار میسیلیوم قارچ ایندیکا تحت شرایط 8 ساعت تنش سرمایی بود.