09 تیر 1401

محمد رضا گیلی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / سنجش ازراه دور و GIS
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد رضا گیلی (1397) ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری دره گردو اراک گردشگری شهری: دوره 5، شماره 1; 101-111
2
3
محمد رضا گیلی (1393) تحلیل اقتصادی گزینه های فعلی بهره برداری از تالاب میقان محیط زیست طبیعی: دوره 67 شماره 1; 41-51
4
محمد رضا گیلی (1393) استفاده از الگوریتم سه باندی برای تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی سنجش از دور و gis ایران: سال ششم جلد اول; 48-35
5
مقاله ارائه‌شده
1
محمد رضا گیلی (1393) استفاده از دادههای طیف نگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی) هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزار شد، ایران، تهران