29 اسفند 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت متغیر: مطالعه تحلیلی و عددی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بار کمانشی تغییرات ضخامت روش عددی ورق مستطیلی
سال 1399
مجله مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این مقاله کمانش ورق های مستطیلی با ضخامت متغیر تحت بارهای درون صفحه ای بررسی شده است. هر سازه ورقی تحت بار فشاری ممکن است در سطح مشخصی از مقدار بار دچار کمانش شده و پایداری خود را از دست بدهد. در تحلیل پایداری سازه با ضخامت کم، تعیین بار کمانشی مهم و ضروری است. بار کمانش به برخی از پارامترها از قبیل هندسه سازه، شرایط مرزی و نوع بارگذاری بستگی دارد. در این مقاله، مقدار بار کمانشی به ازای تغییرات ضخامت ورق با الگوهای مختلف و شرایط مرزی گوناگون به دست آمد. برای تغییرات ضخامت حالت های مختلفی مانند نحوه تغییرات، محل شروع، و شدت تغییرات بررسی شده است. بار کمانش با استفاده از روش گالرکین و نیز روش های عددی محاسبه شد و با نتایج موجود مقایسه شده است. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات ضخامت مهمترین پارامتر مؤثر بر کاهش بار کمانشی است. برای ورق با لبه های گیردار اثر این پارامتر ها محسوس تر می باشد همچنین تغییرات نامتقارن ضخامت نیز اثر قابل ملاحظه ای بروی بار کمانشی خواهد داشت.