29 اسفند 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای جذب انرژی سازه های جدار نازک با مقاطع ترکیبی تحت بارگذاری ضربه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سازه های جدار نازک، لهیدگی محوری، مقطع ترکیبی، شبیه سازی عددی
سال 1399
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رفتار لهیدگی مقاطع جدار نازک تحت بارگذاری محوری می پردازد. مقاطع ترکیبی مختلف تحت بار ضربه-ای قرار گرفتند تا مقطع بهینه انتخاب شود. بدین منظور، شبیه-سازی عددی با کمک نرم افزار آباکوس انجام شده است. ابتدا روش شبیه سازی مورد نظر اعتبار سنجی شد و پس از اعتبار سنجی، مقاطع ترکیبی که از ترکیب مقاطع با اشکال هندسی مختلف و دایره است، به منظور بهبود پارامتر های مربوط به جذب انرژی، معرفی شدند. مقاطع نهایی شامل ترکیب مقطع دایره با مقاطع مربع، مستطیل، شش ضلعی، هشت ضلعی و بیضی هستند. سرعت اولیه جرم برخورد کننده 6/15متر بر ثانیه بوده و جنس تمامی مقاطع، فولاد آلیاژی انتخاب شده است. برای مقایسه ی بهتر نتایج بدست آمده، نتایج مربوط به مقطع دایره ای با جرم معادل مقاطع ترکیبی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین بازده نیروی لهیدگی و بیشترین نیروی میانگین در حالت ترکیب دایره با مربع بوده و همچنین کمترین طول لهیدگی متعلق به حالت های ترکیب دایره با بیضی و مستطیل می باشد.