19 آذر 1401
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شبیه سازی فرآیند جوشکاری قوسی به روش اجزا محدود
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری قوسی، تنش پسماند، روش اجزامحدود
سال 1387
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

فرآیند جوشکاری منجر به توزیع غیر یکنواختی از درجه حرارت می شود، که با کرنش های حرارتی و تغییر شکلهای پلاستیک محلی همراه است . تنش های پسماند و اعوجاج های ناشی از فرایند جوشکاری سبب مسائل مهمی چون شکست و کاهش مقاومت کمانشی سازه می شود [1] در این مقاله فرایند جوشکاری قوسی به کمک روش اجزا محدود به صورت دو بعدی شبیهسازی شده است . هدف اصلی این شبیه سازی بررسی، تنش های پسماند ناشی از جوشکاری می باشد . با استفاده از کد ماکرو تهیه شده در نرم افزار ANSYS به حل دو مرحله ای غیر کوپل حرارتی و مکانیکی دست یافته ایم. از حل حرارتی , تاریخچه دمایی و از حل مکانیکی , توزیع تنشها بدست میآید . مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تجربی رضایت بخش بوده است .