11 فروردین 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر هندسه دماغه پرتابه و شرایط مرزی ور ق های فولادی در برابر نفوذ دینامیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نفوذ، هدف، پرتابه، حدبالستیک
سال 1398
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تاثیر هندسه دماغه پرتابه و شرایط مرزی هدف در برابر نفوذ دینامیکی بر روی ورق های فولادی پرداخته شده است. ابتدا نفوذ در یک صفحه مربعی شکل یه ضلع 10 سانتی متر از جنس فولاد و پرتابه ای به قطر 13 میلی متر و طول 25 میلی-متر به عنوان جسم صلب شبیه سازی شده و صحت سنجی از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی] 10[ صورت پذیرفته است. سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلفی چون چهارلبه گیردار، چهارلبه مفصل، دولبه مفصل، دولبه گیردار، چهارگوشه مفصل و چهارگوشه گیردار و همچنین هندسه دماغه های سرتخت، سر مخروطی و سرنیم کروی شبیه سازی های مختلفی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط مرزی مختلف هدف بر روی نفوذ پرتابه سرتخت تاثیر به سزایی داشت ولی بر روی نفوذ پرتابه های سرنیم-کروی و سرمخروطی تاثیر چندانی نداشت. همچنین، حدبالستیک برای یک شرط مرزی و سه نوع هندسه دماغه مختلف بدست آمد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که نوع پروفیل شکست به نوع هندسه دماغه پرتابه بستگی دارد.