11 فروردین 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نفوذ پرتابه سـرعت بـالا در اهـداف فلـز ی- سرامیکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نفوذ؛ برخورد پرتابه؛ جذب انرژی؛ شبیه سازی عددی.
سال 1399
مجله سرامیک ایران
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این تحقیق به تحلیل اجزای محدود نفوذ پرتابه در اهداف فلزی- سرامیکی پرداخته شده است. پرتابه مورد نظر در ایـن مقاله، پرتابه استوانه ای سر مخروطی میباشد. آنچه در این تحقیق دنبال میشود به دست آوردن سـرعت پرتابـه پـس از عبـور از هدف و همچنین میزان جذب انرژی میباشد. برای شبیه سازی پدیده نفوذ در تحلیل اجزای محـدود، از مـدل جانـسون-کـوک و استفاده شد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نتایج برگرفتـه از مقـالات، مـدل رفتـاری و پارامترهـای آن 1 جانسون-هولمکوئیست صحت سنجی شده و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه گردید. پس از اطمینان از صحت نتـایج تحلیـل عـددی، برخـورد پرتابه با اهداف آلومینیومی، فولادی، سرامیکی، سرامیکی- فولادی، سرامیکی- آلومینیومی، آلومینیـومی- سـرامیکی و فـولادی – سرامیکی با فرض مساوی بودن جرم اهداف در همه حالات ذکر شده، شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه گردید. بـر اسـاس نتـایج بدست آمده، مشاهده شد که در میان کلیه حالات در نظر گرفته شده، هدف سرامیکی- آلومینیومی بیشترین جذب انرژی را دارد و میزان جذب انرژی آن 5/4 برابر بیشتر از هدف آلومینیومی با جرم یکسان است.