12 مهر 1401
مهدي رضايي صامتي

مهدی رضایی صامتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی کاربردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
تلفن: 32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان رساله: مطالعه ترمودینامیکی و توابع فزونی سیستم دو جزیی و سه جزیی
 • فوق لیسانس شیمی فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی الکتروشیمیای مواد شوینده
 • لیسانس شیمی کاربردی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1368 - 1372)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مطالعه نظری برهم کنش نانو ذرات
 • نانو لوله، نانو خوشه، نانو صفحه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
Mahdi Rezaei Sameti (2021) Interaction of hydrogen sulfide with the pristine and B&N-doped beryllium oxide nanotube: DFT study jOURNAL OF SULFUR CHEMISTRY: 42; 51-56
7
8
9
10
11
Mahdi Rezaei Sameti (2020) Adsorptive Removal of Nerve Agent Gases by Carbon Nanotubes: A Density Functional Theory Study Zeitschrift Für Physikalische Chemie: 1498; 1-13
12
13
14
15
Mahdi Rezaei Sameti (2019) The thermodynamic, quantum, AIM and NBO study of the interaction of pyrazinamide drug with the pristine and transition metal‑doped B12P12 ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY: 20; 1-16
16
17
18
Mahdi Rezaei Sameti (2019) A DFT, NBO, RDG, MEP and thermodynamic sudy of acrolein interaction with pristine and Ga‒doped boron phosphide nanotube Asian Journal of Nanoscience and Materials: 2; 399-412
19
20
21
22
23
24
25
Mahdi Rezaei Sameti (2017) A Computational Study of the Interaction CN‒ with the Pristine, Ge-doped of AlPNTs1 Russian Journal of Physical Chemistry A: 11; 985-1001
26
27
28
29
Mahdi Rezaei Sameti (2017) Interaction of SO2 gas with the pristine and B&O atoms doped AlNNTs: A DFT study Journal Of Physical And Theoretical Chemistry: 14; 63-80
30
Mahdi Rezaei Sameti (2017) Interaction of isoniazid drug with the pristine and Ni-doped of (4, 4) armchair GaNNTs: a first principle study Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry: 76; 1-10
31
Mahdi Rezaei Sameti (2016) N2O interaction with the pristine and 1Ca- and 2Ca-doped beryllium oxide nanotube: a computational study journal of nanostructure in chemistry: 6; 343-355
32
Mahdi Rezaei Sameti (2016) 17O NMR parameters of some substituted benzyl ethers components: Ab initio study Arabian Journal of Chemistry: 9; 240-244
33
Mahdi Rezaei Sameti (2016) The adsorption of CO molecule on pristine, As, B, BAs doped (4, 4) armchair AlNNTs: a computational study journal of nanostructure in chemistry: 6; 195-205
34
Mahdi Rezaei Sameti (2016) A computational study of hydrogen cyanide interaction with the pristine and B, Ga, BGa-doped of (8, 0) zigzag AlPNTs Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry: 86; 359-386
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Mahdi Rezaei Sameti (2014) The DFT Study of Oxygen Adsorption on Pristine and As-Doped of the (4, 4) Armchair Models BNNTs Journal Of Physical Chemistry And Electrochemistry: 2; 101-110
44
45
46
47
48
Mahdi Rezaei Sameti (2012) The effects of SiC-doped on the NMR parameters of the armchair and zigzag models of aluminum phosphide nanotubes: A DFT study PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 44; 1770
49
Mahdi Rezaei Sameti (2012) Gallium doped in armchair and zigzag models of boron phosphide nanotubes (BPNTs): A NMR study PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 407; 3717
50
Mahdi Rezaei Sameti (2012) The effects of SiC-doped on the NMR parameters of the armchair and zigzag models of aluminum phosphide nanotubes: A DFT study PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 44; 1770-1775
مقاله ارائه‌شده
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
مهدی رضایی صامتی، اعظم شیری (1395) بررسی کوانتومی و محاسباتی جذب گاز هیدروژن سولفید
30
31
32
33
34
35
36
37
مهدی رضایی صامتی، اعظم شیری (1395) مطالعه تئوریکی اثر جایگزینی کربن و جذب نیترامید
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
مهدی رضایی صامتی، اعظم شیری (1394) مطالعه برهم کنش یون کادمیوم
49
50
51
52
53
54
55
56
57
کتاب

سوابق اجرایی

 • ریاست دانشکده علوم پایه (1396 - ادامه دارد)
 • سرپرست حوزه ریاست دانشگاه (1393 - 1395)
 • معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات (1387 - 1392)
 • مدیر گروه شیمی کاربردی (1385 - 1390)
 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (1385 - 1387)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر