09 مهر 1399
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس علوم دامی-گرایش تغدیه دام (1385 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2015) Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin by-products for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 6
14
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Experimental pathology of T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler chickens POULTRY SCIENCE: 94; 10
15
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mohsen Mojtahedi (2015) Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 198-204
16
17
18
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Combination Effect of Probiotic and Organic Acids on Blood Biochemistry and Immunity Parameters of Broilers International Journal Of Agriculture Innovations And Research: 3(4); 1288-1293
19
20
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Efficacy of a Growth Promoter Concentrate on Biochemical Parameters and Immune Response of Commercial Broilers Advances in Life Sciences: 4(2); 52-58
21
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Commercial Broilers Exposed to Aflatoxin B1: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality International Journal of Agriculture and Forestry: 4; 9
22
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) The Influence of an Acidifier Feed Additive on Biochemical Parameters and Immune Response of Broilers Annual Research & Review in Biology-03: 4; 9
23
24
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) Effectiveness of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Essence on Performance and Immune Parameters of Broilers during Aflatoxicosis Advances in Life Sciences: 4(3); 166-173
25
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Aflatoxicosis in Broilers: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Performance and Immunity Parameters International Journal of Ecosystem: 4(4); 176-183
26
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) The Efficacy of Thyme Essence on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality of Broilers Fed Aflatoxin B1 International Journal of Agriculture and Forestry: 4(4); 286-292
27
28
29
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2013) EFFECT OF A GROWTH PROMOTER CONCENTRATE ON PERFORMANCE AND ORGAN WEIGHTS OF BROILER CHICKENS Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology: 15; 67-78
30
مقاله ارائه‌شده
1
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2020) The Influence of acidifier on biochemical parameters and Immunity titers in Broilers 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
2
3
مهدی هدایتی، مجتبی یاری، مهدی قبولی (1397) اثرات مقایسه ایی عصارهی اتانولی گل میخک و قارچ بر تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
4
سعید خلجی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1397) بررسی اثر برهمکنش نوع منبع فسفر و کلسیم بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی روده و خون و مقدار کلسیم و فسفر استخوان در جوجه های گوشتی هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
5
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison study of Origanum vulgare ethanolic extract with bacitracin methylene disalicylate on blood biochemical and immune response of laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
6
7
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison effect of kelossia powder and Petroselinum powder with AGP on performance and visceral organ in broiler 6th International Veterinary Poultry Congress, Iran, Tehran
8
مجتبی یاری، سعید خلجی (1395) اثر کود دی آمونیوم فسفات به عنوان مکمل فسفر برفراسنجه های خونی و عملکرد بره های نر نژاد مهربان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
9
مجتبی یاری، مجید رستمی بروجنی (1395) بررسی ارزش غذایی ضایعات زعفزان فزآوری شذه در تغذیه نشخوارکنندگان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
10
مجتبی یاری (1395) بررسی استفاده از کیسه های ملتبلون در آزمایش های تعیین خاکستر نامحلول در اسید هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
11
Milad Manafi, Mojtaba Yari, saeed khalaji (2016) Determination of energy equivalency of lysophospholipids in broiler diets XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
مجتبی یاری، میلاد منافی (1394) بررسی ارزش غذایی محصولات فرعی کشمش در تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه ملایر
5
6
مهدی قبولی، مجید رستمی بروجنی، مجتبی یاری (1393) بررسی امکان کلنیزاسیون برخی گیاهان دارویی با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica دانشگاه ملایر
7
8
میلاد منافی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1393) ارزیابی تاثیر آفلاتوکسین B1 و عصاره گیاهی آویشن شیرازی در جیره غذایی جوجه های گوشتی دانشگاه ملایر
9
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1393) بررسی اثر جاذب مایکوتوکسین در جیره های غذائی جوجه های گوشتی آلوده به آفلاتوکسین B1 دانشگاه ملایر
10
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1392) اثر تغذیه ای اسیدیفایر کننده بر پارامتر های عملکردی و بیوشیمیایی جوجه های گوشتی دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
کتاب
1
مجتبی یاری (1394) تغذیه علوفه در نشخوارکنندگان شابک:978-964-8476-97-2
ابداع
1