11 فروردین 1402
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی اکتشاف معدن (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن (1379 - 1381)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mahyar Yousefi (2020) A fractal-based outranking approach for integrating geochemical, geological, and geophysical data Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: 61; 555-588
11
12
13
Mahyar Yousefi (2019) Generation of an efficient structural evidence layer for mineral exploration targeting JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES: 160; 1-20: 103609
14
15
16
17
18
19
Mahyar Yousefi (2019) An Improved Prediction-Area Plot for Prospectivity Analysis of Mineral Deposits Natural Resources Research: 28; 1089-1105
20
21
22
23
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1398) توسعه روش فازي بهبوديافته در پتانسيل يابي مكانهاي مناسب تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال 13-شماره 44; 27-17
24
25
مهیار یوسفی (1397) شناسايي مرز گنبد نمكي با استفاده از تلفيق نشانگرهاي لرزه اي در محيط GIS پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی: 4; 277-292
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Mahyar Yousefi (2017) An improved data-driven fuzzy mineral prospectivity mappingprocedure; cosine amplitude-based similarity approach to delineateexploration targets International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation: 58; 157-167
36
37
38
39
40
Mahyar Yousefi (2017) Introduction to the special issue: GIS-based mineral potential targeting JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES: 128; 1-4
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Mahyar Yousefi (2015) Fuzzification of continuous-value spatial evidence for mineral prospectivity mapping COMPUTERS & GEOSCIENCES: 74; 97-109
53
54
55
56
مقاله ارائه‌شده
1
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1401) كاربرد روش شاخص همپوشاني داده محور در پتانسيليابي خطر زمين لغزش سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
2
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1401) مقايسه عملگرهاي فازي و ميانگين هندسي در مكانيابي سد زيرزميني مطالعه موردي حوزه آبخيز همدان بهار سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
3
Mahyar Yousefi (2017) The efficiency of logistic function and prediction-area plot in prospectivity analysis of mineral deposits Mineral Prospectivity, current approaches and future innovations, France, Orléans
4
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1395) طراحي شبكه استنتاج الگوهاي شاهد مكان يابي احداث سد زيرزميني به روش ميانگين هندسي در محيط GIS پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه