09 مهر 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی خاک-شیمی،حاصلخیزی و آلودگی خاک ، بوعلی سینا ، ایران (1386 - 1390)
    عنوان رساله: اندازه گیری و پیشگویی تأثیر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر حرکت نیترات در خاک های آهکی
  • فوق لیسانس کشاورزی- علوم و مهندسی خاک ، بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1383)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • ژئوشیمی
  • آلودگی خاک و آب
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2020) Isotherm and kinetic studies for adsorption of boron on nano-copper oxide (CuO) in non-competitive and competitive solutions Desalination and Water Treatment: 192; 259–270
2
Mahboubeh Zarabi (2020) Phosphorus removal from aqueous solution using modified walnut and almond wooden shell and recycling as soil amendment Environmental Monitoring and Assessment: 192 (6); 1-16
3
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1398) اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی نشریه حفاظت منابع آب و خاک: 9(1); 1-18
4
Mahboubeh Zarabi (2018) Competitive Removal of Ammonium-Nitrogen from Aqueous Solutions by Mineral and Organic Adsorbents COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 29; 1129-1143
5
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2018) Functionalized MgO, CeO2 and ZnO nanoparticles with humic acid for the study of nitrate adsorption efficiency from water Research on Chemical Intermediates: 1; 1-20
6
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2018) Utilization of Bare MgO, CeO2, and ZnO Nanoparticles for Nitrate Removal from Aqueous Solution Environmental Progress and Sustainable Energy: -; -
7
8
9
Mahboubeh Zarabi (2013) Nitrogen mineralization in two calcareous soils treated with raw organic amendments Clean Technologies and Environmental Policy: 15; 317-331
10
Mahboubeh Zarabi (2012) Leaching of nitrogen from calcareous soils in western Iran: a soil leaching column study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 184; 7607-7622
11
Mahboubeh Zarabi (2012) Rate of Nitrate and Ammonium Release from Organic Residues COMPOST SCIENCE & UTILIZATION: 20; 222-229
12
Mahboubeh Zarabi (2012) Leaching of nitrogen and base cations from calcareous soil amended with organic residues ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY: 33; 1577-1588
13
14
15
Mahboubeh Zarabi (2006) Kinetics of nonexchangeable-potassium release and plant response in some calcareous soils PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY: 169; 196-204
مقاله ارائه‌شده
1
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1398) ایزوترم های جذب روی و نیکل از محلول آبی به وسیله کربن نانوتیوب شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
2
محبوبه ضرابی (1398) بررسی پتانسیل تولید جاذب آلی ازگیاه نی ( phragmites australis ) دریاچه زریوار شهرستان مریوان شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
3
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1398) سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای آهکی تیمار شده با منابع مختلف آلی شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
4
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) اثر گوگرد عنصری و ماده آلی بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی با کاربری تاکستان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
5
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) مطالعه جذب فسفر در خاکهای قلیایی تیمارشده با بیوچار تاکستانهای شهرستان ملایر چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
6
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) بررسی کیفیت شیمیایی خاکهای گلخانهای تحت کشت گوجه فرنگی و خیار در استان همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
7
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانهای استان همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
8
محبوبه ضرابی (1397) تأثیر فیلترکیک روغن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
9
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای اسیدی تیمار شده با بیوچار اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
10
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) مطالعه همدمای جذب فسفر در خاکهای اسیدی تیمارشده با بیوچار اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
11
محبوبه ضرابی (1396) مقایسه سینتیک رهاسازی پتاسیم از سه نوع بیوچار با عصارهگیرهای مختلف پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
12
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) مطالعات ترمودینامیکی جذب یون نیترات توسط پوسته چوبی اصلاح شده گردو پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
13
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) حذف نیترات از محلولهای آبی با پوسته چوبی اصلاح شده گردو پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
14
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1396) سینتیک رهاسازی فسفر از دو نوع ترکیب آلی و بیوچار آنها پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
15
محبوبه ضرابی (1396) جذب فسفر از محلولهای آبی توسط پوسته چوبی گردو اصلاح شده: پارامترهای بهینه جذب و سینتیک جذب پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
16
محبوبه ضرابی (1396) اثر دما بر جذب سطحی فسفر بر روی پوستهی چوبی اصلاح شده بادام پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
17
محبوبه ضرابی (1396) تأثیر روش جایگذاری ورمی کمپوست دامی بر سرعت آبشویی فسفر از یک خاک شنی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
18
19
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1396) بررسی اثر دما و زمان برجذب نیترات از آب توسط نانو ذره زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
20
محبوبه ضرابی، موسی رسولی (1395) بررسی پارامترهای کمیت_شدت پتاسیم در برخی از خاک های آهکی تاکستان های ملایر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
21
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1395) تاثیر اسید مالیک بر ویژگی های جذب فسفردر برخی از خاک های تاکستان های شهرستان ملایر سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
22
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) استفاده از بیوچار به عنوان جاذب در حذف روی از آب دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
23
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور با استفاده از کربن نانو تیوپ چندلایه دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
24
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور از اب با استفاده از اکسید مس نانو (cuo) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران، تهران
25
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1394) بررسی تاثیر استفاده کودهای الی بر پارامترهای همدمای جذب فسفر در ایستگاه تحقیقاتی گردو شهرستان تویسرکان نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم، ایرا، تهران
26
محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1394) سینتیک رهاسازی پتاسیم از خاک باغ انگور شهرستان ملایر چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
27
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1394) بررسی شاخص هیسترسیس در خاک برخی از باغات انگور شهرستان ملایر، استان همدان چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
28
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1394) حذف نیترات از خاک با نانو ذره اکسید منیزیم چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
29
محبوبه ضرابی (1394) بررسی جزء بندی شیمیایی پتاسیم در خاک های مناطق گردوکاری شهرستان تویسرکان چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
30
محبوبه ضرابی، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه سینتیک رهاسازی فسفر برخی از خاک باغات انگور شهرستان ملایر چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
31
محبوبه ضرابی (1394) اثر زمان و دو نوع ورمی کمپوست بر جزء بندی فسفر در خاک حاوی کودهای شیمیایی فسفره همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
32
محبوبه ضرابی (1394) مقایسه رهاسازی پتاسیم از دو نوع کود الی و ورمی کمپوست انها در طول زمان همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
33
محبوبه ضرابی (1394) بررسی اثر انیون و کاتیون ها بر جذب مس از محلول های ابی توسط اصلاح کننده های الی (کود دامی و ورمی کمپوست دامی) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
پایان‌نامه
1
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) اثر اصلاح کننده های نانو و آلی در حذف و آبشویی نیترات از آب و خاک شنی
2
3
4
5
6
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور با CNT، CuO و مواد آلی از آب و خاک آهکی
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم و مهندسی خاک (1396 - 1398)
  • مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ملایر (1392 - 1395)
بیشتر