14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ورمی کمپوست بر فراهمی فسفر از منابع فسفاته در یک خاک آهکی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فسفر فراهم ، ورمی کمپوست ، منابع فسفاته ، خاک های آهکی، جز بندی فسفر، گونه بندی فسفر
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی(استاد راهنما)

چکیده

مطالعه بر روی واکنش فسفر در طول زمان و نقش مواد آلی در خاک های آهکی جهت بهبود در مدیریت کودهای شیمیایی و آلی فسفر مهم می باشد . این مطالعه جهت اندازه گیری تأثیر دو نوع ورمی کمپوست (ورمی کمپوست دامی (VSH) و ورمی کمپوست زباله شهری (VM) ) و شکل های شیمیایی کود فسفاته در یک خاک آهکی تیمار شده با سه نوع کود شیمیایی (خاک فسفات (RP)، دی آمونیوم فسفات (DAP) و سوپر فسفات تریپل ((TSP ) روی فراهمی فسفر انجام شد . نمونه های خاک تیمار شده با کودهای فسفاته به تنهایی یا در ترکیب با 5/0 درصد از ورمی کمپوست ها در دمای 3±25 برای 90 روز انکوباسیون شدند . فسفر السن در خاک های حاوی سوپر فسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات، سنگ فسفات اندازه گیری شد . بعد از 90 روز، محتوای فسفر قابل دسترس در خاک های حاوی کودهای شیمیایی فسفاته تیمار شده با ورمی کمپوست ها بالاتر از خاک هایی که تنها دارای کود فسفاته بودند، گردید. مقدار فسفر فراهم آزاد شده در پایان دوره انکوباسیون (90 روز) در خاک حاوی سوپر فسفات تریپل تیمار شده با ورمی کمپوست زباله شهری و همچنین در خاک حاوی دی آمونیوم فسفات تیمار شده با ورمی کمپوست دامی و ورمی-کمپوست زباله شهری تفاوت قابل ملاحظه ای (05/0p <) با مقدار فسفر فراهم آزاد شده در خاک شاهد داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست، فسفر فراهم را در خاک در مقایسه با کاربرد کود شیمیایی فسفره به تنهایی، افزایش داد . داده های فسفر السن در طول دوره انکوباسیون با استفاده از معادله توانی برازش داده شد . ثابت b معادله توانی (ضریب تغییر فسفر)، از 059/0 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، برای خاک تیمار شده با ورمی کمپوست دامی تا 14/0 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، برای خاکی که تنها دارای کود سوپر فسفات تریپل بود، بدست آمد. بالاترین مقدار پارامتر a معادله توانی در خاکهای حاوی دی آمونیوم فسفات و سوپر فسفات تریپل تیمار شده با ورمی کمپوست زباله شهری مشاهده شد . به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که فراهمی فسفر در خاک های تیمار شده با ورمی کمپوست زباله شهری نسبت به خاک تیمار شده با ورمی کمپوست دامی بیشتر بود . برنامه گونه بندی ژئوشیمیایی MINTEQ جهت تعیین شاخص اشباع و گونه های فسفر در محلول خاک استفاده شد . نتایج گونه بندی فسفر نشان داد که رهاسازی فسفر توسط مقدار انحلال کانی آپاتیت کنترل می شود و HPO42-