14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه رهاسازی پتاسیم از دو نوع کود الی و ورمی کمپوست انها در طول زمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهاسازی، پتاسیم، کمپوست، ورمی کمپوست
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

به منظور بررسی رهاسازی پتاسیم از 4 نوع کود الی شامل کود دامی، کمپوست زباله شهری، فرم ورمی شده انها شامل ورمی کمپوست دامی و ورمی کمپوست زباله شهری می باشد. مطالعه انکوباسیون به مدت 12 هفته بدون حضور خاک و با حضور خاک بر پایه طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نمونه برداری از تیمارها در هفت مرحله انجام شد و غلظت پتاسیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد از بین ترکیبات الی استفاده شده کود دامی بیشترین و ورمی کمپوست دامی کمترین مقدار رهاسازی پتاسیم در هفته اخر انکوباسیون داشتند. کمترین غلظت پتاسیم در روز اول در ورمی کمپوست زباله شهری و بیشترین در کود دامی مشاهده شد. در پایان دوره انکوباسیون کمترین و بیشترین غلظت پتاسیم به ترتیب در ورمی کمپوست زباله شهری و کود دامی مشاهده شد. ثابت سرعت رهاسازی پتاسیم در بقایا بین 0.02 تا 0.21 بدست امد. نتایج نشان داد که سرعت رهاسازی پتاسیم از فرم ورمی شده ترکیبات الی کمتر از فرم ورمی نشده می باشد.