14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر استفاده کودهای الی بر پارامترهای همدمای جذب فسفر در ایستگاه تحقیقاتی گردو شهرستان تویسرکان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هم دمای جذب فسفر، مدل لانگمویر، مدل فروندلیچ،مدل تمکین،شاخص نیاز استاندارد فسفر
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، زهرا وارسته خانلری

چکیده

فسفر یکی از عنا صر ضروری مورد نیاز گیاهان ا ست و بد ست آوردن اطلاعات مربوط به خ صو صیات جذب ف سفر در خاک به منظور طراحی توصیه کودی در خاک و مدیریت استراتژی های بهبود تولید محصول اهمیت دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی مرسوم در منطقه )کود مرغی و کود گوسفندی( بر پارامترهای هم دمای جذب فسفر خاک در ایستگاه تحقیقات گردو شهر ستان تویسرکان انجام گرفت. به همین منظور غلظت های م شخ صی از ف سفر) 0250 میلی گرم بر لیتر – 0 مولار( به نمونه خاک سطحی و زیرسطحی خاک کنترل و تیمار شده ) 3 درصد وزنی از کود / فسفر در حضور کلرید کلسیم 01 مرغی و کود گوسفففندی( اضفافه گردید. داده های بدست آمده از همدمای جذب بر مدل های لانگ مویر، فروندلیچ و تمکین برازش داده شدند و پارامترهای ماکزیمم جذب و انرژی پیوندی فسفر از مدل لانگ مویر، ظرفیت جذب فسفر از مدل فروندلیچ و ظرفیت بافری فسفر خاک از مدل تمکین محا سبه گردیدند. مقادیر بد ست آمده در نمونه خاک های سطحی و زیر سطحی کنترل و تیمارهای کودی متفاوت بودند. بیشترین پارامتر ماکزیمم جذب در خاک سطحی کنترلی ) 1000 میلی گرم بر 674 میلی گرم بر کیلوگرم(، بیشترین پارامتر انرژی / کیلوگرم( و کمترین در خاک سطحی و زیر سطحی کود گو سفندی ) 11 0 لیتر بر / 0 لیتربر کیلوگرم( و کمترین در خاک سطحی کود گوسفندی ) 0004 / پیوندی در خاک زیر سطحی کود مرغی ) 010 45 میلی گرم بر کیلوگرم( و کمترین در خاک زیر / کیلوگرم(، بیشترین ظرفیت جذب فروندلیچ در خاک سطحی کنترل ) 300 12 میلی گرم بر کیلوگرم( و ظرفیت بافری فسفر خاک در سطحی کنترل بیشترین مقدار / سطحی کود گوسفففندی ) 201 06 میلی گرم بر کیلوگرم( کمترین مقدار را نشان / 147/13 میلی گرم بر کیلوگرم( و در خاک زیر سطحی کود مرغی ) 250 ( داد. مقدار شفاخ نیاز استاندارد فسففر ) SPR در خاک ها اعم از کنترل و تیمار شده کمتر از 150 میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد که توصیه دقیق را تاکید می نماید.