14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اسید مالیک بر ویژگی های جذب فسفردر برخی از خاک های تاکستان های شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفر، اسیدهای آلی، جذب، خاک آهکی، تاکستان.
سال 1395
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

یکی از استراتژی های گیاهان در شرایط کمبود فسفر ترشح اسید های آلی می باشد. به منظور بررسی رفتار جذبی فسفر توسط خاک در حضور اسید مالیک آزمایش هم دمای جذب فسفر توسط 10 خاک در سه سطح 0 و 5 و 10 میلی مول در لیتر از اسید مالیک در غلظت های مختلف فسفر ( 0تا 200 میلی گرم بر لیتر) در خاک های آهکی تاکستان های شهرستان ملایر انجام شد. داده های ایزوترم جذب فسفر به مدل های لنگ مویر، فروندلیچ، خطی برازش داده شدند. معادلات فروندلیچ، خطی توانستند ایزوترم جذب فسفر را توصیف نمایند. همچنین در حضور اسید مالیک جذب فسفر کاهش یافت. مصرف اسید مالیک منجر به کاهش میانگین ضریب توزیع معادله فروندلیچ در حضور غلظت های 0، 5 و 10میلی مول بر لیتر به ترتیب 5/28، 4/15 و 9/21 شد. میانگین نیاز استاندار فسفر در اثر افزودن اسید مالیک نسبت به خاک شاهد کاهش یافت. درنتیجه می توان بیان کرد اسید مالیک باعث افزایش دسترسی فسفر در خاک شده و نیاز به مصرف کود را کاهش می دهند.