14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه سینتیک رهاسازی پتاسیم از سه نوع بیوچار با عصارهگیرهای مختلف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پتاسیم، سینتیک، بیوچار
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

در این پژوهش، سینتیک رهاسازی پتاسیم در سه نوع بیوچار تهیه شده از باگاس نیشکر، پوسته چوبی گردو و درختان 0 مولار مورد بررسی / 0 و 06 / 0مولار، کلرید سدیم 6 / 0 و 06 / جنگلی، توسط پنج عصارهگیر شامل آب مقطر، کلرید کلسیم 6 قرار گرفت. سینتیک رهاسازی پتاسیم تبادلی با 62 بار عصارهگیری 90 دقیقهای متوالی توسط عصارهگیرهای فوق الذکر انجام شد. جهت بررسی سرعت رهاسازی پتاسیم از مدلهای سینتیکی توصیف کننده استفاده شد . مقدار پتاسیم تجمعی آزاد شده 26 گرم برکیلوگرم به دست آمد. در تمامی بیوچارهای مورد آزمایش، / 2 تا 22 / در بیوچارهای مورد مطالعه در دامنه 66 0 مولار و آب مقطر مشاهده شد. / بیشترین و کمترین پتاسیم تجمعی رها شده به ترتیب توسط عصارهگیرهای کلرید کلسیم 6 با توجه به مقادیر 2 R و SE سینتیک رهاسازی پتاسیم به طور رضایت بخشی با مدل الوویچ توصیف شد. میانگین سرعت 0 و /83 ،9/ رهاسازی پتاسیم از بیوچارهای باگاس نیشکر، درختان جنگلی و پوسته چوبی گردو در معادله الوویچ به ترتیب 60 0/20 گرم بر کیلوگرم دقیقه به دست آمد.