14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف نیترات از محلولهای آبی با پوسته چوبی اصلاح شده گردو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جاذب زیستی، همدمای جذب، پوسته گردو اصلاح شده، مبادله کننده آنیونی
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، زهرا وارسته خانلری

چکیده

افزایش غلظت نیتروژن نیتراتی در منابع آبی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. امروزه از ضایعات کشاورزی به عنوان جاذبهای زیستی جهت حذف آلایندهها از محلولها استفاده میشود. هدف از این تحقیق بررسی همدمای جذب نیتروژن نیتراتی از محلولهای آبی با استفاده از پوسته چوبی اصلاح شده گردو )تبدیل شده به مبادله کننده آنیونی(،پس از بهدست آوردن اسیدیته بهینه و غلظت بهینه جاذب،میباشد.غلظت بهینه جاذب و اسیدیته بهینه به ترتیب g/l 6 و 6 بهدست آمد.دادههای 0/ همدمای جذب سطحی نیتروژن نیتراتی، بخوبی بر مدل غیر خطی فروندلیچ ) 36 =2R ( برازش یافت. مقدار n و fk مدل 6 و / فروندلیچ بهترتیب، 88 l/g 0/36 بهدست آمد. حداکثر ظرفیت جذب سطحی نیتروژن نیتراتی توسط جاذب mg/g /99 58 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد پوسته چوبی گردو اصلاح شده میتواند برای حذف نیتروژن نیتراتی از محلول آبی مورد استفاده قرار گیرد.