14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دما بر جذب سطحی فسفر بر روی پوستهی چوبی اصلاح شده بادام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فسفر، جذب، ضایعات کشاورزی، همدما
سال 1396
پژوهشگران محبوبه ضرابی

چکیده

تخلیه فسفر به محیطهای آبی به وسیله فعالیتهای مختلف انسانی مانند رواناب کشاورزی، فضولات حیوانی، فاضلاب صنعت و مواد شوینده، باعث کاهش کیفیت آب میشود. با توجه به این، کارایی پوسته چوبی اصلاح شده بادام برای حذف فسفر در دماهای مختلف در غلظت جاذب، زمان و pH شرایط بهینه بررسی شد. حداکثر حذف فسفر ) 72 %( در 6 pH= با استفاده از غلظت جاذب 8 گرم بر لیتر در زمان 80 دقیقه و دمای 25 درجه سانتیگراد به دست آمد. همدمای جذب فسفر به خوبی توسط مدل غیر خطی فروندلیچ توصیف شد ) 1=2R (. افزایش دما مقادیر n و fk را افزایش داد. مقدار n و fk در دمای 25 درجه سانتیگراد به ترتیب 24 / 2 و 91 / 1 میلی گرم بر گرم بود. حداکثر ظرفیت جذب برای فسفر 71 / 14 میلیگرم بر گرم به دست آمد. نتایج نشان میدهد که پوسته چوبی اصلاح شده بادام میتواند به عنوان جاذب فسفر در محلول آبی استفاده شود.