14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر گوگرد عنصری و ماده آلی بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی با کاربری تاکستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گوگرد عنصری، فسفر قابل دسترس، خاکهای آهکی، تاکستان
سال 1397
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

کود دامی )TB( توآم با باکتری تیوباسیلوس )ES( این مطالعه با هدف بررسی اثر گوگرد عنصری بر فراهمی فسفر در طول 90 روز انکوباسیون در یک خاک آهکی با کاربری تاکستان انجام شد. )SM( در طول دوره انکوباسیون هر هفته ) 12 هفته( نمونهبرداری انجام شد و غلظت فسفر فراهم در خاک قابل توجه PH اندازهگیری شد. در خاکهای شاهد و تیمار شده در پایان دوره انکوباسیون تغییرات نبود و قابلیت هدایت الکتریکی با افزودن گوگرد عنصری افزایش یافت. در خاکهای تیمار شده با گوگرد عنصری به همراه باکتری تیوباسیلوس و کود دامی، مقدار فسفر فراهم در طی دروه انکوباسیون و پایان 90 روز نسبت به خاک شاهد افزایش یافت. لذا استفاده توام گوگرد عنصری، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی میتواند به افزایش بازده کودهای فسفاته و درنتیجه کاهش هزینههای کشاورز و همچنین حفاظت محیط زیست از آلودگی فسفر کمک کند.