14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اصلاح کننده آلی؛ جذب سطحی فسفر؛ ظرفیت بافری فسفر؛ نیاز استاندارد فسفر
سال 1398
مجله نشریه حفاظت منابع آب و خاک
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، شهریار مهدوی

چکیده

اصلاح کنندههای آلی غالباً جهت بهبود خصوصیات خاک از جمله شیمیایی و تغذیهای استفاده میشوند. هدف از این پژوهش مطالعه اثر ورمیکمپوست دامی بر پارامترهای همدماهای جذب، نیاز استاندارد (SPR) و ظرفیت بافری فسفر (PBC) در مقایسه با سه نوع ترکیبات آلی دیگر شامل کود مرغی، کود دامی و تفاله انگور است. بدین منظور 5 نمونه خاک آهکی از تاکستانهای شهرستان ملایر استان همدان جمعآوری و با 2 درصد از ترکیبات آلی ذکر شده به مدت یک ماه در رطوبت ظرفیت زراعی و دمای 2 ± 25 درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداری شدند و سپس برای ارزیابی اثر ترکیبات آلی بر ویژگیهای جذب فسفر، مطالعات همدمای جذب در خاکهای شاهد و تیمار شده، در غلظتهای فسفر از صفر تا 200 میلیگرم در لیتر در حضور کلرید کلسیم 01 / 0 مولار، انجام شد . نتایج حاصل از همدمای جذب فسفر به خوبی توسط معادلات فروندلیچ و ونهای توصیف شدند. افزودن ترکیبات آلی به خاکها موجب افزایش غلظت فسفر فراهم، کاهش ضریب Kf معادله فروندلیچ، SPR و PBC در خاکهای مورد مطالعه شد. میانگین SPR در خاکهای شاهد 1 / 17 میلیگرم بر کیلوگرم و در خاکهای تیمار شده در دامنه 3 / 9 تا 5 / 14 میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد. میانگین PBC در خاکهای تیمار شده با ترکیبات آلی شامل ورمیکمپوست دامی، کود دامی، کود مرغی و تفاله انگور به ترتیب 0 / 41 ، 9 / 37 ، 9 / 29 ، 6 / 21 درصد نسبت به خاک شاهد کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد، اثر ورمیکمپوست دامی بر غلظت فسفر فراهم، ضرایب Kf ، SPR و PBC مشابه و گاهی بهتر از کود دامی و مرغی مصرفی رایج در منطقه میباشد. لذا جایگزین نمودن کودهای پرمصرف دامی و مرغی با ورمی کمپوست دامی، به دلیل اثر مطلوب در فراهمی فسفر و داشتن اسیدیته خنثی و شوری کمتر توصیه میشود. مطالعات تکمیلی در ارتباط با آبشویی فسفر از خاکهای تیمار شده با ورمیکمپوست دامی نیز توصیه میشود.