12 مهر 1401
سعيده قياسوند

سعیده قیاسوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی
تلفن: 09120929781
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ژنتیک (1389 - 1393)
  • فوق لیسانس ژنتیک (1387 - 1389)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Saeedeh Ghiasvand (2022) Evaluation of physical properties, cytotoxicity, and antibacterial activities of calcium–cadmium ferrite nanoparticles APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 128; 1-12
3
4
5
6
Saeedeh Ghiasvand (2020) Hypericin Induces Apoptosis in AGS Cell Line with No Significant Effect on Normal Cells Iranian Journal Of Pharmaceutical Research: IJPR_Volume 19_Issue 3_; Pages 349-357
7
8
9
10
سعیده قیاسوند (1398) The effect of GABAB receptors in CA1 region of hippocampus on morphine tolerance in female Wistar race rats by conditioned place preference مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 24; 79-92
11
Saeedeh Ghiasvand (2019) Enhanced photocatalytic and antibacterial activities of RGO/LiFe5O8nanocomposites JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 385; 1-10
12
13
14
15
16
Saeedeh Ghiasvand (2018) Hypericin Induces Apoptosis in MDA-MB-175-VII Cells in Lower Dose Compared to MDA-MB-231 Archives of Iranian Medicine: Vol 21; 387-392
17
18
Saeedeh Ghiasvand (2017) Cytotoxic and Apoptogenic Effects of Cyanidin-3-Glucoside on the Glioblastoma Cell Line World Neurosurgery: 108; 94-100
19
20
Saeedeh Ghiasvand (2017) GABAB receptors within the central nucleus of amygdala may involve in the morphine-induced incentive tolerance in female rats Iranian Journal Of Basic Medical Sciences: volume 20; 822-828
21
22
23
24
25
سعیده قیاسوند (1393) Screening Phage Display Library for Isolation of Human Colon Cancer Cell-binding Peptide Ligands مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی: 17(3); 25-39
مقاله ارائه‌شده
1
Saeedeh Ghiasvand (2021) اثر متادون و مورفین بر فعالیت ذهنی و بیان Gfap در موش صحرایی نر نروژی international conference on human genetics and genomics, iran, yazd
2
Saeedeh Ghiasvand (2019) THE EFFECT OF METHADONE ON THE EXPRESSION OF GENES INVOLVED IN SPERMATOGENESIS AND SPERM ANALYSIS IN MALE RATS the 13th annual international addiction science congress, iran, tehran
3
4
سعیده قیاسوند (1397) Limonene inhibites the growth of resistant e. coli and pseudomonas aeruginosa دومین کنگره ی بین المللی زیست پزشکی، ایران¡ تهران
5
روح الله کریمی، سعیده قیاسوند (1397) تغییر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در انگور رقم بیدانه سفید تحت تیمار محلول پاشی اهن و نانوکلات منگنز چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
6
Saeedeh Ghiasvand (2018) Antibacterial effect of Geranium oil on E. coli, Bacillus, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa iran's 19 th international congress of microbiology, IRAN, TEHRAN
7
Saeedeh Ghiasvand (2018) Identification of the best algorithm for horizontal genes study on antibiotic resistance genes in Escherichia coli Third International and Fifteenth Iranian Genetics Congress, IRAN, TEHRAN
8
سعیده قیاسوند (1396) مطالعه اثرضدمیکروبی نانوکورکومین روی باکتری کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس، ایران¡ اردبیل
9
سعیده قیاسوند (1396) بررسی اثرضدمیکروبی اکسیدگرافن بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس، ایران¡ اردبیل
10
سعیده قیاسوند (1396) در پدیده تحمل به ایسکمی القاء )AQP4( Aquaporin بررسی بیان 4 شده توسط هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
11
سعیده قیاسوند (1396) در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده توسط UCP بررسی بیان 3 هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
12
سعیده قیاسوند (1396) بررسی نقش تعدیلی گیرندههای گابا ب ناحیه 1 بیان مورفین درروش ترجیح مکان شرطی شده موشهای ماده حساس شده به مورفین سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
13
سعیده قیاسوند (1396) اثر کاربرد برگی نانوکلات منگنز بر کیفیت و فعالیت آنتی اکسیدانی انگور رقم (Vitis vinifera L.) " "بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
14
سعیده قیاسوند (1396) اثر محلول پاشی پتاسیوم بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی وارزش (Vitis vinifera L.) " غذایی انگور رقم "بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
15
سعیده قیاسوند (1395) آموزش علوم با بهره گیری از مدل سازی همایش ملی نقش برنامه ی درسی علوم تجربی در ارتقا مهارت تفکر و پژوهش، ایران¡ اصفهان
16
سعیده قیاسوند (1395) بررسی روش های موثَر یادگیری با بهر گیری از رویکرد تجربی حسی همایش ملی نقش برنامه ی درسی علوم تجربی در ارتقا مهارت تفکر و پژوهش، ایران¡ اصفهان
17
سعیده قیاسوند (1395) بررسی خاصیت ضدتوموری عصاره ی انگور روی رده های سلولی آدنوکارسینومای پروستات(pc3, lncap) سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
18
Saeedeh Ghiasvand (2016) Isolation of Targeted Phages as Molecular Imaging Nanoparticles for Diagnosis Prostate Cancer the 2 iranian nanomedicine congress, iran, zanjan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
سعیده قیاسوند (1398) ژنتیک از پایه تا پیشرفته شابک:978-600-155-103-1
2
Saeedeh Ghiasvand (2019) مبانی زیست شناسی سلولی البرتس ISBN: 978-600-155-127-7
3
سعیده قیاسوند (1397) ژنوم 4 شابک:978-600-155-108-6
4
سعیده قیاسوند (1396) خلاصه ی ژنتیک مولکولی استراخان شابک:9786001550928
5
سعیده قیاسوند (1395) چکیده ی زیست شناسی ویور شابک:978-600-155-077-5