09 مهر 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی-علوم خاک (1384 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
سهیلا سادات هاشمی (1398) تغییرات شیمیائی و ریزساختاری رس های سپیولایت و ورمی کولایت در اثر جذب عناصر نیکل و روی بلورشناسی و کانی شناسی ایران: 27)3(; 597-608
3
4
سهیلا سادات هاشمی (1397) بررسی جذب روی در خاک های غرقاب و غیر غرقاب : تاکید بر کانی شناسی اجزاء خاک پژوهش های حفاظت آب و خاک: 25; 189_205
5
6
7
سهیلا سادات هاشمی (1396) Investigation of some microscopic features in Canola and Sugarbeet long term cultivations پژوهش های حفاظت آب و خاک: 24(6); 283-290
8
بهناز عطائیان، سهیلا سادات هاشمی (1396) بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیبپذیر مراتع دشت قهاوند با ستفاده از سنجش از دور و GIS سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 8; 76-90
9
10
11
12
13
Soheila sadat Hashemi (2013) Clay Mineralogy of Gypsiferous Soils under Different Soil Moisture Regimes in Fars Province, Iran Journal Of Agricultural Science And Technology: 15; 1053-1068
14
Soheila sadat Hashemi (2012) Potassium release from sand, silt and clay fractions in calcareous soils of southern Iran Archives of Agronomy and Soil Science: 25; 1-16
15
Soheila sadat Hashemi (2011) Micromorphology of Gypsum Crystals in Southern Iranian Soils under Different Moisture Regimes Journal Of Agricultural Science And Technology: 13; 273-288
16
Soheila sadat Hashemi (2011) Factors Affecting Potassium Pools Distribution in Calcareous Soils of Southern Iran ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT: 25; :313–327
17
Soheila sadat Hashemi (2009) Zinc Sorption by Acid, Calcareous and Gypsiferous Soils as Related to Soil Mineralogy Iran Agricultural Research: 28; 1-16
مقاله ارائه‌شده
1
سهیلا سادات هاشمی، شهریار مهدوی (1398) بررسی میزان جذب و فراهمی روی دراجزاء خاک های شالیزار و غیرشالیزار تحت اثر کاتیون سدیم و پتاسیم شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
2
سهیلا سادات هاشمی (1398) برآورد میسان کربناتکلسیم معادل خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای در منطقه دشت گیان نهاوند شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
3
سهیلا سادات هاشمی (1398) نقش نوع کشت زراعی بر کربن آلی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک (دشت گیان نهاوند) شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
4
سهیلا سادات هاشمی (1398) اثر سه کاربری متفایت پارک جىگلی، مرتع و کشاورزی بر خصو صًیات فیزیکی و شیمیایی خاک شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران، زنجان
5
سهیلا سادات هاشمی (1398) حذف آلودگیهای نفتی از خاک با استفاده از دستگاه انکوباتورو فضای آزمایشگاه توسط نانو ذره CeO2 و نانو رس بنتونیت اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، اردبیل
6
سهیلا سادات هاشمی (1397) بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی شکلهای مختلف پتاسیم خاک اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران، کرمان
7
سهیلا سادات هاشمی (1396) مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای با کاربری جنگل و کشاورزی )مطالعه موردی: دشت گیان نهاوند( پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
8
سهیلا سادات هاشمی (1396) مقایسه رسهای سپیولیت و ورمیکولیت در جذب فلز روی با کمک همدمای جذب پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
9
سهیلا سادات هاشمی (1396) مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای با کاربری مرتع و کشاورزی )مطالعه موردی: اراضی شهرستان شازند( پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
10
سهیلا سادات هاشمی (1396) مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ردهبندی خاکهای قلیایی گچی منطقه شوشاب پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
11
سهیلا سادات هاشمی (1396) پیشگوئی کربن آلی خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8 در دشت گیان نهاوند پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
12
سهیلا سادات هاشمی (1396) بررسی تناسب اراضی خاکهای شور و سدیمی، دشت شوشاب ملایر، استان همدان سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
13
سهیلا سادات هاشمی (1396) بررسی جذب روی در اجزاء معدنی خاک جهت کاهش آلودگی سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
14
سهیلا سادات هاشمی (1395) بررسی اثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه (مطالعه موردی: شهر اراک) سومین کنفرانس علوم جغرافیایی، ایران، شیراز
15
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1395) حذف بور از آب آلوده با نانو رس مونت موریلونایت دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
16
سهیلا سادات هاشمی (1394) مطالعه اثرتغییر کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها (مطالعه موردی دشت کنگاور) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، البرز
17
سهیلا سادات هاشمی (1394) بررسی پدیده های میکروپدولوژی تحت کشت های متوالی کلزا و چغندرقند چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
18
سهیلا سادات هاشمی (1394) مطالعه تشکیل، تحول، تکامل و خصوصیات فیزیکو شیمیائی خاک های تحت رژیم رطوبتی زریک، منطقه ازندریان (همدان) چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
19
سهیلا سادات هاشمی (1394) بررسی تناسب اراضی برای کشت کلزاباروش های محدودیت ساده و پارامتریک در منطقه گیان استان همدان چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
20
21
سهیلا سادات هاشمی (1394) بررسی اثر کشت غرقاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دشت سیلاخور استان لرستان سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
22
سهیلا سادات هاشمی (1394) بررسی توسعه و تکامل خاکهای تحت رژیم رطوبتی زریک همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
23
سهیلا سادات هاشمی (1394) مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاکهای تشکیل شده بر روی رسوبات ّآبررفتی منطقه ازندریان (ملایر) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1396) حذف بور از آب و خاک بوسیله نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونتموریلنیت
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16